Европа за гражданите – затворена

Европа за гражданите – отворени покани
Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ предоставя възможност за подаване на проектни предложения по 6 отворени покани в момента, сред които и: 
 „Побратимяване на градове“. Тази мярка има за цел да подкрепи проекти, обединяващи широк кръг от градове партньори в събитие за побратимяване на градове по теми, съобразени с целите на програмата и като се вземат предвид приоритетите на политиката. Чрез мобилизиране на граждани на местно и равнище на Съюза за обсъждане на конкретни въпроси от европейския политически дневен ред, тази мярка ще се стреми да насърчи гражданското участие в процеса на разработване на политиката на Съюза и да развие възможности за обществена ангажираност и доброволчество на равнището на ЕС. Побратимяването трябва да се разбира в широк смисъл, като по този начин се има предвид общините, които са подписали или са ангажирани да подпишат споразумения за побратимяване, както и общините, които имат други форми на партньорство, насърчаващи тяхното сътрудничество и културни връзки. 
„Мрежи от градове“. Общините и сдруженията, които работят заедно по обща тема в дългосрочен план, може да пожелаят да развият мрежи от градове, за да направят сътрудничеството си по-устойчиво. Мрежата между общините по въпроси от общ интерес изглежда е важно средство за улесняване на обмена на добри практики. Побратимяването е силна връзка, която обвързва общините; следователно, потенциалът на мрежите, създадени от поредица връзки за побратимяване на градове, трябва да се използва за развитие на тематично и дълготрайно сътрудничество между градовете. Европейската комисия подкрепя развитието на такива мрежи, които са важни за осигуряване на структурирано, интензивно и многостранно сътрудничество, като по този начин допринасят за максимално въздействие на програмата.
Очаква се мрежите на градовете да:
– Интегрират редица дейности около субекта (ите) от общ интерес, които да бъдат разгледани в контекста на целите на програмата или приоритетите на политиката;
– Мобилизират граждани в цяла Европа;
– Да задълбочат и засилят сътрудничеството на градовете и общините и да им предложат възможност да обсъждат в дългосрочна перспектива, да развиват устойчиви мрежи и да очертаят дългосрочната си визия за бъдещето на европейската интеграция. 

Поканите ще бъдат отворени до 26 август, а пълна информация за условията за кандидатстване ще откриете тук.