Eвропейската комисия и Европейският инвестиционен фонд стартират схема за гаранции за МСП

Eвропейската комисия и Европейският инвестиционен фонд стартират схема за гаранции за МСП
 
Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (EIF) дадоха старт на нова инициатива за гаранции на стойност 121 млн. евро, с която чрез финансови институции ще бъдат подкрепени МСП в секторите на културата и творчеството. Благодарение на схемата през следващите шест години ще бъдат предоставени банкови заеми на стойност около 600 млн. евро.
Тази инициатива позволява на EIF да предоставя безплатно гаранции и насрещни гаранции на избрани финансови посредници, за да им даде възможност да предоставят повече дългово финансиране на предприемачи в сферата на културата и творчеството. Търговските банки/банките, осъществяващи банкиране с физически лица, насърчителните банки и други финансови посредници, ползващи се от гаранциите на стойност 121 млн. евро, ще подкрепят повече от 10 000 МСП в широк кръг сектори, като аудио-визуалния (включително филми, телевизия, анимация, видеоигри и мултимедии), фестивали, музика, литература, архитектура, архиви, библиотеки и музеи, художествени занаяти, културно наследство, дизайн, сценични изкуства, издателска дейност, радио и визуални изкуства.
Финансовият инструмент, създаден в рамките на Творческа Европа — основната програма на ЕС, посветена на секторите на културата и творчеството, ще се управлява от EIF от името на Европейската комисия. Очаква се той да бъде на разположение на европейските МСП до края на тази година.
 
В секторите на културата и творчеството в ЕС има над 7 млн. работни места, а делът им от БВП на Съюза е 4,2% (източник). Достъпът до финансиране за предприятията от тези сектори може да бъде труден, главно поради нематериалния характер на техните активи и обезпечения, ограничените мащаби на пазара, несигурността по отношение на търсенето и липсата на експертен опит от страна на финансовите посредници при отчитането на особеностите на секторите.
 
Новият гаранционен механизъм за секторите на културата и творчеството включва обучение в сферата на изграждането на капацитет за финансови посредници, чрез което те да придобият експертен опит във връзка с основните елементи на тези сектори (например специфични бизнес модели и оценяване на кредитния риск в тези сектори). Обучението по изграждане на капацитет ще бъде предоставено от специалисти в тази дейност, подбрани от EIF след открити тръжни процедури. Това обучение ще бъде безплатно за финансовите посредници.
Инициативата е част от усилията на Комисията да подкрепи инвестициите и да използва по-интелигентно новите и съществуващите финансови ресурси, каквато е целта на Плана за инвестиции за Европа. Тя също така допълва работата, свършена в рамките на стратегията за цифров единен пазар, за създаване на необходимите условия за просперитет на секторите на културата и творчеството, и по-специално МСП.
 
За Европейския инвестиционен фонд
Основната задача на Европейския инвестиционен фонд (EIF) е да подкрепя европейския сектор на микро, малки и средни предприятия (МСП), като улеснява достъпа им до финансиране. EIF проектира и разработва рисков капитал и капитал за осигуряване на растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля EIF спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта.
За гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството и програмата „Творческа Европа“
Създаден в рамките на хоризонталното направление на програмата „Творческа Европа“, този нов финансов инструмент е първият с такъв обхват в секторите на културата и творчеството. Той има същата цел като предназначената за МСП част от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Плана за инвестиции за Европа: увеличаване на кредитирането за МСП, за да разширяват дейността си.
 
Източник: Европейска комисия