Европейската комисия провежда обществено обсъждане „Опитът от първата година на приложение на задълженията за „озеленяване“ по Схемата за директни плащания по Общата селскостопанска политика на ЕС

Европейската комисия провежда обществено обсъждане "Опитът от първата година на приложение на задълженията за "озеленяване" по Схемата за директни плащания по Общата селскостопанска политика на ЕС

Европейската комисия провежда обществено обсъждане "Опитът от първата година на приложение на задълженията за "озеленяване" по Схемата за директни плащания по Общата селскостопанска политика на ЕС. Участието в консултацията се осъществява чрез онлайн попълване на въпросник, който към настоящия момент е достъпен на английски език. След 22.01.2016 г. ще бъде достъпен и на останалите 22 официални езика на ЕС. Целеви групи на обсъждането са фермери, публични администрации, браншови организации и неправителствени организации на национално и на европейско равнище, академични среди/изследователи и заинтересованата общественост

Предвид обхвата и нивото на инициативата, това допитване цели да получи обратна връзка отспециалисти и други заинтересовани страни с по-задълбочени познания и / или практически опит в областта на озеленяването.

От особен интерес са възгледи, свързани с изпълнението на озеленяването, равните условия на конкуренция (възможност за управление на стопанства на равни начала със земеделски стопани отдруги страни от ЕС) и производствения потенциал, възможните начини за опростяване на рамката за озеленяване и намаляване на административната тежест свързанас нея. Също така се очаква да се получат гледни точкиотанкетираните относно въздействието на озеленяването.

Всеки, който проявява интерес към участие в консултацията трябва да отговори на онлайн въпросника.Някои въпроси са задължителни за всички респонденти. Що се отнася до останалите, на тях респондентите могат да отговорят самона тези, които са от значение за тях. С цел намаляване навремето за обработка и преводе препоръччително ,участниците в консултацията  да отговорят на въпросите на един от работните езици на Комисията (за предпочитане на английски).

Консултацията се провежда в периода от 15 декември 2015 до 08 март 2016

Подробна информация за процедурата на провеждане на консултацията можете да намерите на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm