Европейската комисия провежда обществено обсъждане за последваща оценка на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд 2007-2013 г.

Европейската комисия провежда обществено обсъждане за последваща оценка на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд 2007-2013 г.

Европейската комисия провежда обществено обсъждане за последваща оценка на Европейския фонд за регионално развитие и на Кохезионния фонд 2007-2013 г.

Целеви групи: всички граждани и организации. Търсят се по-конкретно мнения от заинтересовани участници в управлението на оперативни програми: управляващи органи, изпълнители на всички нива; партньори, представени в комитетите за наблюдение, но също и експерти по оценяване; представители от академичните среди, занимаващи се с оценки на ЕФРР и КФ; заинтересовани страни, участвали в изпълнението на дейности за популяризиране на проекти: публична администрация, НПО, общини, търговски камари и др.; отделни граждани; преки бенефициенти по ЕРР и КФ: физически лица, фирми, НПО, публични администрации.

Целта на обсъждането е да се потърси обратна връзка от съответните заинтересовани лица и по-широката общественост относно ЕФРР и КФ за програмния период 2007-2013 г. във всички 28 страни членки на ЕС.

Обсъждането ще позволи да се допълнят данните, събрани по време на всички етапи на последващата оценка на ЕФРР и КФ 2007-2013 г.

Всеки желаещ да вземе участие в общественото обсъждане трябва да попълнионлайн въпросник, наличен на трите работни езика на ЕК: английски, френски и немски.

Доклад с получените мнения ще бъде публикуван в Интернет.

Крайният срок за участие в обсъждането е27.04.2016 г.

Повече информация за общественото обсъждане можете да намерите на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation/