Европейската младежка фондация дава грантове за младежки дейности

Европейската младежка фондация дава грантове за младежки дейности

Европейската младежка фондация (ЕМФ) е основана от Съвета на Европа, за да осигурява финансова подкрепа за европейски младежки дейности като сътрудничеството между младите хора в Европа, дейности, свързани с мира, разбирателството, уважението на човешките права, демокрацията, толерантността и солидарността.
Фондацията финансира следните видове дейности, изпълнявани от младежки организации или мрежи, или от организации, чиято дейност е свързана с работата на Съвета на Европа в областта на младежките политики:
– образователни, социални, културни и хуманитарни дейности от европейски характер;
– дейности, насочени към засилване на мира и сътрудничеството в Европа;
– дейности,насочени към подкрепа на по-близкото сътрудничество и разбирателство между младите хора в Еврoпа, по-специално чрез обмен на информация;
– дейности, които стимулират взаимната помощ в Европа и в развиващите се страни за културни, образователни и социални цели;
– изследвания и документална работа по младежки въпроси.
ЕМФ подкрепя следните видове действия:
1. Международна дейност – включва срещи на млади хора и младежки лидери в Европа за подкрепа на участието и между културното образование като Фондацията покрива до две-трети от общия бюджет.
Максимален грант – 20 000 евро.
Краен срок за дейности от 01.01 до 30.06.2017: 01 април 2016
Краен срок за дейности от 01.04 до 31.12.2017: 01 октомври 2016
Допустими кандидати:
– Международни младежки неправителствени организации;  Международни мрежи от младежки НПО;  Регионални мрежи от младежки НПО;  Национални младежки неправителствени организации (в партньорство с поне 3 други национални младежки НПО/ в мрежи от НПО от различни държави/ с поне 1 международна НПО или в мрежа)
2. Годишен работен план – включително серия от дейности за няколко години, международни дейности, пилотни дейности и публикации (включително развитие на уеб страница). Тези дейности трябва да са част от подкрепа за институционално изграждане на организацията за няколко години.
Максимален грант – 50 000 евро.
Крайни срокове: 01 АПРИЛ 2016 и 01 ОКТОМВРИ 2016
Допустими кандидати  са международни младежки неправителствени организации и международни мрежи от младежки НПО
3. Еднократен структурен грант – подкрепа за административни разходи, насочени към създаване на регионални мрежи, с цел да бъде създадена европейска структура.
Максимален грант – 10 000 евро.
Краен срок: 01 октомври 2016
Допустими кандидати: международни младежки неправителствени организации и международни мрежи от младежки НПО
4. Пилотна дейност – подкрепа за дейности, насочени към специфично социално предизвикателство с местен контекст.
Максимален грант – 10 000 евро.
Краен срок: няма фиксиран; поне три месеца преди старта на дейностите по проекта
Допустими кандидати:
– Регионални мрежи от младежки НПО;  Национални младежки НПО; Локални младежки НПО

Повече информация за грантовете можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply