Европейски референтни мрежи подпомагат пациентите с редки или слабо разпространени заболявания

Европейски референтни мрежи подпомагат пациентите с редки или слабо разпространени заболявания
 

Нови европейски референтни мрежи, обединяващи 900 медицински екипа от цяла Европа, започват работа на 1 март. Мрежите представляват уникални и новаторски платформи за трансгранично сътрудничество между специалисти с цел диагностика и лечение на редки или слабо разпространени сложни заболявания. Обединяването на най-добрия експертен опит в ЕС в такъв мащаб ще бъде от полза ежегодно за хиляди пациенти със заболявания, изискващи особена концентрация на високоспециализирано здравно обслужване в области на медицината, в които експертният опит е рядкост.
24 тематични европейски референтни мрежи, обединяващи повече от 900 високоспециализирани здравни екипа от 26 страни, ще започнат работа по широк кръг проблеми — от заболявания на костите до хематологични заболявания, от рак при децата до имунна недостатъчност.
 
Повече информация ще намерите в интернет на адреси:
– Европейски референтни мрежи: http://ec.europa.eu/health/ern/policy_bg 
– Съобщение за медиите: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-323_bg.htm