Eвропейски съюз

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Селскостопанска карта

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми:Селско стопанство, Горско стопанство, Рибарство

Изтеглете книгата в pdf