Европейска стратегия за пластмасите и нейните цели

Европейска стратегия за пластмасите и нейните цели
Пластмасата е важен материал в нашата икономика и съвременият ежедневен живот е немислим без нея. В същото време обаче те могат да имат сериозни недостатъци за околната среда и здравето. Действията по отношение на пластмасите бяха определени като приоритет в плана за действие за кръговата икономика от 2015 г., за да се помогне на европейските предприятия и потребители да използват ресурсите по по-устойчив начин. Първата европейска стратегия за пластмаси в кръговата икономика, приета на 16 януари 2018 г., ще промени начина, по който пластмасовите продукти се проектират, използват, произвеждат и рециклират в ЕС. По-доброто проектиране на пластмасови изделия, по-високата степен на рециклиране на пластмасови отпадъци, повече и по-качествени рециклирани продукти ще спомогнат за увеличаване на пазара на рециклирани пластмаси. Тя ще осигури по-голяма добавена стойност за по-конкурентна и гъвкава пластмасова промишленост. Стратегията е част от прехода на Европа към кръгова икономика и също така ще допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие, ангажиментите по отношение на глобалния климат и целите на индустриалната политика на ЕС. Тази стратегия ще помогне за опазването на околната среда, намаляването на морските отпадъци, емисиите на парникови газове и зависимостта ни от вносни изкопаеми горива. Той ще подкрепи по-устойчиви и по-безопасни модели на потребление и производство на пластмаси. Целта на Стратегията е да се постигнат няколко приоритета по отношение на опазването на околната среда и защита на гражданите, а именно: да се направи рециклирането рентабилно за предприятията. Ще бъдат разработени нови правила за опаковките, за да се подобри рециклируемостта на използваните на пазара пластмаси и да се увеличи търсенето на съдържание от рециклирана пластмаса. Със събирането на по-големи количества пластмаса би трябвало да се създадат подобрени и разширени съоръжения за рециклиране, както и по-добра и стандартизирана система за разделно събиране и сортиране на отпадъците в целия ЕС. Това ще спестява по около сто евро на тон събрано количество. Ще се постигне и по-голяма добавена стойност с цел по-конкурентоспособен и устойчив отрасъл на пластмасите. Следващата цел е да се намалят пластмасовите отпадъци. Европейското законодателство вече доведе до значително намаляване на използването на пластмасови торбички в няколко държави членки. Сега новите планове ще се насочат към други пластмаси за еднократна употреба и към риболовните уреди, като се подкрепят националните кампании за повишаване на осведомеността и се определи обхватът на новите всеобщи правила в ЕС, които предстои да бъдат предложени през 2018 г. въз основа на консултации със заинтересованите страни и събрани данни. Комисията ще предприеме също така мерки за ограничаване на влагането на пластмасови микрочастици в продуктите и за определяне на знаци за биоразградими и компостируеми пластмаси. Друга важна цел е да се спре замърсяването в морето. С новите правила за пристанищните приемни съоръжения ще се търси решение на проблема с морските отпадъци от морски източници посредством мерки, гарантиращи, че генерираните на борда на корабите или събраните в морето отпадъци не се изоставят, а се връщат на сушата, където се обезвреждат по подходящ начин. Комисията ще предостави на националните органи и на европейските предприятия насоки относно начините за намаляване на пластмасовите отпадъци при източника. Ще бъде засилена подкрепата за иновациите с допълнителни 100 млн. евро за финансиране на разработването на по-интелигентни и по-рециклируеми пластмасови материали, повишаване ефективността на процесите по рециклиране, както и проследяване и премахване на опасните вещества и замърсителите от рециклираните пластмаси. Вършейки своята част от работата, Европейският съюз ще работи и с партньори от целия свят, за да бъдат намерени глобални решения и да бъдат разработени международни стандарти. Текстът на Стратегията може да бъде открит тук.
Източник: Европейска комисия