Европейската комисия обяви, че ще инвестира почти 2 милиарда евро от Програмата „Цифрова Европа“ за постигане на напредък в цифровия преход“

Комисията прие три работни програми за програмата „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и конкретните тематични области, които ще получат финансиране в размер на общо 1,98 милиарда евро. Този първи набор от работни програми включва стратегически инвестиции, които ще бъдат от основно значение за постигането на целите на Комисията за осъществяване на цифровото десетилетие на Европа. Програмата „Цифрова Европа“ има за цел да укрепи технологичния суверенитет на Европа и да предложи на пазара цифрови решения в полза на гражданите, публичните администрации и предприятията.
Основната работна програма на стойност 1,38 милиарда евро ще бъде насочена към инвестиции в областта на изкуствения интелект (ИИ), компютърните услуги „в облак“ и пространствата на данни, квантовата комуникационна инфраструктура, задълбочените цифрови умения и широкото използване на цифровите технологии в икономиката и обществото до края на 2022 г. Наред с тази основна работна програма Комисията публикува две специални работни програми: първата е съсредоточена върху финансирането в областта на киберсигурността с бюджет от 269 милиона евро до края на 2022 г.; втората – върху създаването и функционирането на мрежата от европейски цифрови иновационни центрове с бюджет от 329 милиона евро до края на 2023 г.
Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: С програмата „Цифрова Европа“ ние изграждаме сигурни и устойчиви цифрови инфраструктури. Ние също така даваме възможност на предприятията да имат по-добър достъп до данни или да използват решения, задвижвани от изкуствен интелект. По програмата също така се осигуряват инвестиции, за да се гарантира, че европейците могат да придобиват необходимите умения, за да участват активно на пазара на труда. Целта е, че всички в Европа — граждани, предприятия и администрации — да могат да се възползват от готови за пазара технологични решения.
Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: Това е цифровото десетилетие на Европа. До 2030 г. данните и облачните, периферните и квантовите изчисления ще стимулират промишленото и общественото обновление и ще създават нови бизнес модели. Обявените днес 2 млрд. инвестиции ще дадат възможност на всички европейски дружества, и по-специално новосъздадените, да се възползват от възможностите на бързорастящите пазари. Това ще позволи на европейските граждани, които разполагат с необходимите умения, да просперират в сигурна цифрова среда. Това укрепва нашия технологичен суверенитет.
Основната работна програма за програмата „Цифрова Европа“ ще включва инвестиции в области като:
разгръщането на общи пространства на данни (напр. пространства на данни за производството, мобилността и финансите), които ще улеснят трансграничния обмен на данни за предприятията, включително малките и средните предприятия (МСП) и новосъздадените предприятия, и публичния сектор, както и разгръщането на обединена инфраструктура и услуги от типа „от облака към периферията“ – гръбнака на цифровите решения, които ще гарантират сигурни потоци от данни;
изграждането на съоръжения за изпитване и експериментиране с решения, основани на ИИ, с цел да се насърчи използването на надежден ИИ (включително използването от страна на МСП и на новосъздадените предприятия) в отговор на ключови обществени предизвикателства, включително изменението на климата и устойчивото здравеопазване (напр. внедряване на съоръжения за изпитване на ИИ за здравето и интелигентните градове и общности);
-разгръщането на сигурна квантова комуникационна инфраструктура за ЕС (EuroQCI), която ще предложи висока устойчивост срещу кибератаки;
-създаването и въвеждането на магистърски програми в областта на ключовите авангардни цифрови технологии с цел повишаване на цифровите умения в Европа, включително действия, като интензивни цифрови курсове за МСП, както беше съобщено през 2020 г. в програмата за умения и стратегията за МСП.
-създаването, експлоатацията, развиването и непрекъснатото поддържане на цифрови услуги за трансгранична оперативна съвместимост на решенията в подкрепа на публичните администрации (напр. европейската цифрова идентичност).
В работната програма в областта на киберсигурността ще бъдат направени инвестиции в изграждането на съвременно оборудване, инструменти и инфраструктури за данни в областта на киберсигурността. С нея ще се финансира развитието и най-доброто използване на знанията и уменията, свързани с киберсигурността, ще се насърчава обменът на най-добри практики и ще се гарантира широкото внедряване на най-съвременните решения в областта на киберсигурността в европейската икономика.
За да постигне своите цели, програмата „Цифрова Европа“ ще разгърне мрежа от европейски цифрови иновационни центрове, предлагащи достъп до изпитване на технологии, и ще подкрепя цифровата трансформация на частни и публични организации в цяла Европа, включително правителствата на национално, регионално или местно равнище, според случая. Европейските цифрови иновационни центрове ще бъдат важен инструмент в политиките на ЕС, по-специално в промишлената политика и политиката за малките и средните предприятия и новосъздадените предприятия, в подкрепа на дружествата и публичния сектор в двойния екологичен и цифров преход.
Първите покани за представяне на предложения за програмата „Цифрова Европа“ ще бъдат публикувани до края на ноември, а през 2022 г. ще бъдат публикувани още покани. Работните програми ще се изпълняват главно чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки. Няколко действия, като например темите в рамките на инициативата „Дестинация Земя“, ще се изпълняват чрез непряко управление, като партньорските организации ще осигуряват необходимите разработки.
Програмата „Цифрова Европа“ е първата програма на ЕС за финансиране, насочена към достъпността на цифровите технологии за предприятията и гражданите. С планиран общ бюджет от 7,5 млрд. евро (по текущи цени) за период от 7 години програмата ще ускори икономическото възстановяване и ще очертае цифровата трансформация на европейското общество и икономика, като ще донесе ползи най-вече за малките и средните предприятия. Програмата „Цифрова Европа“ ще се изпълнява посредством многогодишни работни програми.
Програмата „Цифрова Европа“ ще допълва инвестициите по други програми на ЕС, като „Хоризонт Европа“, „ЕС в подкрепа на здравето“, InvestEU, Механизма за свързване на Европа, както и инвестициите по Механизма за възстановяване и устойчивост. Регламентът за създаване на програма „Цифрова Европа“ беше публикуван в Официален вестник на ЕС на 11 май 2021 г., влезе в сила същия ден и се прилага със задна дата от 1 януари 2021 г.
Източник: Европейска комисия