Европейската комисия одобри Програма „Образование“ 2021-2027 г

Програма „Образование“ 2021-2027 г. получи официално одобрение от Европейската комисия на 08.08.2022 г. Тя е една от първите програми на страната ни за новия програмен период, одобрени от ЕК. Бюджетът на Програмата е в размер на 1 887 219 069 лв. и включва финансиране от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и от държавния бюджет на Република България.

Основната цел на Програмата е да подпомогне процеса на иновативното и интелигентно развитие на България като осигури качествено и приобщаващо образование за всички, насочено проактивно към променящите се тенденции на пазара на труда, с оглед повишаване качеството на уменията и формиране на високо образование, иновативни и активни личности, способни да се реализират успешно като професионалисти и граждани и така да допринасят за личното си благоденствие и развитие на обществото.

Програмата е един от основните инструменти за подкрепа на реформите в образователната система и ще играе решаваща роля за преодоляване на последиците за образованието от COVID – 19. Чрез планираните интервенции ще бъдат подкрепени над 760 хил. деца и ученици от образователната система.

Дейностите, програмирани за насърчаване на равния достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование, ще се съсредоточат върху уязвимите групи, за да намалят процента на отпадане от образователната система. В дейности по Програмата ще бъдат включени около 300 хил. деца, ученици и родители от маргинализирани групи като роми.

За подобряване на качеството на образованието се предвижда широко въвеждане на дигитално образователно съдържание, повишаване на дигиталните компетенции и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите, както и подкрепа за талантливи ученици и създаване на култура за иновации. Очаква се да бъдат обхванати повече от 367 хил. деца и ученици, както и над 80 хил. деца, ученици и родители от маргинализирани групи като роми.

Ще се инвестира, също така, в модернизиране на системите за професионалното образование и обучение и висшето образование, с акцент върху засилване на връзките между тях, с науката и с динамичните нужди на пазара на труда. Предвидената подкрепа ще даде възможност на около 14 хил. ученици и студенти да навлязат активно на пазара на труда. Очаква се около 380 професионални училища да се включат в модернизацията на системата на професионалното образование и обучение. Подкрепата за модернизиране на програмите във висшето образование и кариерното ориентиране на студентите ще осигури висококвалифицирани кадри както за пазара на труда, така и за научноизследователската екосистема.

Програмата ще подпомогне развитието на академичния състав във висшите училища и изследователски организации, включително чрез подобряване на условията за докторски програми, свързани с нуждите на пазара на труда.

Източник: Изпълнителна агенция “Програма за образование”