Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 15,34 млн. евро в подкрепа на туристическия сектор

Европейката комисия съобщи, че одобрява българска схема в размер на 15,34 милиона евро (30 милиона лева) в подкрепа на дружества, осъществяващи дейност в туристическия сектор, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Съгласно схемата помощта ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. За да отговарят на условията, предприятията трябва да са отбелязали спад на оборота с най-малко 30 % през 2020 г. в сравнение с 2019 г. Размерът на помощта за всеки бенефициер няма да надвишава 20 % от оборота му през 2019 г. или 1,8 милиона евро, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска. Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка. По-специално, помощта i) няма да надвишава 1,8 милиона евро на бенефициер; И ii) ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2021 г. Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.
Източник: Европейска комисия