Европейската комисия предлага цифровизация на визите до ЕС

Европейската комисия предлага цифровизация на процеса на издаване на шенгенски визи, с цел улесняване – с което ще се замени визовият стикер и ще се въведе възможност за подаване на заявления за издаване на визи онлайн чрез европейската онлайн платформа за визи. С новия пакт за миграцията и убежището беше поставена цел за пълното цифровизиране на визовите процедури до 2025 г. Това е възможност за ефективно подобряване на процеса на кандидатстване за виза чрез намаляване на разходите и тежестта за държавите членки, както и за кандидатите, като същевременно се подобрява сигурността на Шенгенското пространство.
Чрез цифровизацията кандидатстването за шенгенска виза ще става по-лесно и самата виза ще бъде по-сигурна.
Кандидатите за виза ще могат да кандидатстват за виза онлайн, вкл. да плащат визова такса чрез единна платформа на ЕС, независимо от държавата от Шенген, която желаят да посетят.
Платформата автоматично ще определя коя държава от Шенген е компетентна да разгледа дадено заявление, по-специално когато кандидатът възнамерява да посети няколко шенгенски държави.
Платформата ще предоставя на кандидатите актуална информация относно шенгенските визи за краткосрочно пребиваване, както и цялата необходима информация относно изискванията и процедурите
Явяването лично в консулството ще бъде задължително само за кандидатстващите за първи път с цел събиране на биометрични идентификатори, за кандидатите, чиито биометрични данни вече не са валидни, или за кандидатите с нов документ за пътуване.
Визата ще включва най-съвременни защитни елементи, които ще бъдат по-сигурни от настоящия визов стикер.
Новата система ще гарантира, че основните права винаги са защитени.

Източник: Европейска комисия