Европейската комисия предлага план за намаляване на търсенето на газ, за да подготви ЕС за ограничаване на доставките

Европейският съюз е изправен пред риск от по-нататъшно ограничаване на доставките на газ от Русия поради използването от страна на Кремъл на износа на газ като оръжие, като почти половината от нашите държави членки вече са засегнати от намалени доставки.  Предприемането на действия сега може да намали както риска, така и разходите за Европа, в случай на по-нататъшно ограничаване или пълно спиране на доставките, като се укрепи европейската енергийна устойчивост.  

Ето защо Комисията предлага нов законодателен инструмент и европейски план за намаляване на търсенето на газ, за да се намали потреблението на газ в Европа с 15 % до следващата пролет. Всички потребители, публични администрации, домакинства, собственици на обществени сгради, доставчици на електроенергия и отрасли могат и следва да предприемат мерки за икономии на газ. Комисията също така ще ускори работата по диверсификацията на доставките, включително съвместно закупуване на газ, за да се укрепи възможността ЕС да се снабдява чрез алтернативни доставки на газ.

Комисията предлага нов регламент на Съвета относно мерки за координирано намаляване на търсенето на газ въз основа на член 122 от Договора. С новия регламент ще се определи цел за всички държави членки да намалят търсенето на газ с 15 % между 1 август 2022 г. и 31 март 2023 г. Новият регламент също така ще даде на Комисията възможността да обявява, след консултация с държавите членки, състояние на тревога в Съюза относно сигурността на доставките и да налага задължително намаляване на търсенето на газ за всички държави членки. Състоянието на тревога в Съюза може да се обявява, когато има съществен риск от сериозен недостиг на газ или извънредно високо търсене на газ. Държавите членки следва да актуализират националните си планове за действие при извънредни ситуации до края на септември, за да покажат как смятат да изпълнят целта за намаляване, и следва да докладват на Комисията относно напредъка си на всеки два месеца. От държавите членки, които са заявили солидарни доставки на газ, ще се изисква да демонстрират мерките, които са предприели за намаляване на търсенето на национално равнище.

За да помогне на държавите членки да постигнат необходимото намаляване на търсенето, Комисията също прие европейски план за намаляване на търсенето на газ, в който се определят мерките, принципите и критериите за координирано намаляване на търсенето. Планът е съсредоточен върху замяната на газ с други горива и общите икономии на енергия във всички сектори. Той има за цел да гарантира доставките за домакинствата и основните потребители като болниците, но също така и за промишлените отрасли, които са от решаващо значение за предоставянето на основни продукти и услуги на икономиката, както и за веригите на доставки в ЕС и конкурентоспособността. Планът предоставя насоки за държавите членки, които да се вземат предвид при планиране на ограниченията.

Източник: Представителство на ЕК в България