Европейската комисия предлага удвояване на бюджета на програма „Еразъм“ за следващия програмен период

Европейската комисия предлага удвояване на бюджета на програма "Еразъм" за следващия програмен период. 
Предложението на Европейската комисия е за следващия програмен период 2021-2027 бюджетът на програма "Еразъм+" да бъде удвоен до 30 милиарда евро.Въз основа на успеха на "Еразъм+", следващата програма ще осигури възможности за обучение и мобилност на 12 милиона души, в сравнение с 4 милиона души в настоящата програма. Нейният фокус е върху "еволюцията, а не върху революцията" и това означава, че програмата "Еразъм" ще продължи да обхваща училищата, професионалното образование и обучение, висшето образование и обучението за възрастни – младежта и спорта, но по по-рационален начин. Като се основава на средносрочната оценка и консултациите със заинтересованите страни, следващата програма ще бъде значително укрепена, разширена и по-обхватна. Тя ще продължи да насърчава дейности, които насърчават знанието и осведомеността на ЕС, възможностите в областите на бъдещото познание, напр. промените в климата, роботиката и т.н., както и по-доброто достигане и приобщаване на хората с по-малко възможности. Ще се увеличи и международното измерение на програмата. Инвестирането в хората, техните умения и знанията им ще помогне да се отговори на глобалните предизвикателства, да се поддържа социална справедливост и да се стимулира конкурентоспособността на Европа. Заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен смята, че  всяко евро, инвестирано в „Еразъм“, е инвестиция в нашето бъдеще, тъй като бъдещето на някой младеж, учител или стажант е и инвестиция в бъдещето на Европа. А комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта призова държавите членки и Европейския парламент да подкрепят това предложение с основния аргумент, че по този начин ще гарантират, че изграждаме най-доброто бъдеще за гражданите. Няколко са целите на това предложение за увеличаване на бюджета. Една от тях е увеличаване на броя на бенефициентите, а именно ученици, студенти във висши училища, стажанти, учители, инструктори, специалисти, работещи с младежи, треньори по спортни дисциплини, както и обучаващи се в сферата на професионалното образование и обучение и персонал, зает в обучението за възрастни, включително и тези, които участват в „ ЕразъмПро“. Друга цел е програмата да обхване хора от всички социални слоеве, като предлага нови формати за участие и по-лесен достъп за малки и местни организации, както и на хората в неравностойнно положение. Мобилността и сътрудничеството с трети държави също ще бъдат насърчени чрез комбинация от физическа и виртуална мобилност. Ще бъде насърчено и области на обучение като възобновяемата енергия, изменението на климата, екологичното инженерство, изкуствения интелект или дизайна. и не на последно място укрепване на европейската идентичност чрез пътувания чрез новата инициатива DiscoverEU, която ще даде възможност на младите хора да открият културното наследство и многообразие в Европа.
Източник: Европейската комисия