Европейската комисия представи на държавите членки актуализирани насоки относно изготвянето и представянето на техните планове в рамките на механизма.

Европейската комисия представи на държавите членки актуализирани насоки относно изготвянето и представянето на техните планове в рамките на механизма.
 

Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент в основата на NextGenerationEU — планът на ЕС да излезе по-силен от кризата с коронавируса. Тя ще предостави 672.5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите членки. За да се възползват от Механизма, държавите членки трябва да представят планове за възстановяване и устойчивост, в които се определят техните национални програми за реформи и инвестиции.
 
Съгласно актуалните насоки обхватът на Механизма за възстановяване и устойчивост е структуриран около шест стълба: Екологичен преход; Цифровата трансформация; Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и работни места; Социално и териториално сближаване; Здраве и устойчивост; Политики за следващото поколение, децата и младите хора, включително образование и умения.
 
Държавите членки следва да обяснят как плановете допринасят за равенството и принципите на Европейския стълб на социалните права. Те следва също така да включват обобщение на процеса на консултации на национално равнище, както и въведената система за контрол и одит, за да се гарантира, че финансовите интереси на Съюза са защитени. Държавите членки следва да докажат, че техните предложени планове допринасят с най-малко 37 % от общия размер на отпуснатите средства по плана за целта в областта на климата и с 20 % за цифровия преход. Европейската комисия продължава да поддържа интензивен диалог с държавите членки относно изготвянето на техните планове за възстановяване и устойчивост. Заедно с актуализираните насоки Комисията публикува и стандартен образец за плановете на държавите членки.
 
Източник: Европейска комисия, Представителство в България
Източник фотография: Home – Consilium (europa.eu)