Европейската комисия прие преработени насоки за държавна помощ за търговия с емисии

Европейската комисия прие преработени насоки за държавна помощ за търговия с емисии

Европейската комия прие преработени насоки за държавна помощ в контекста на системата на ЕС за търговия с емисии и на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове след 2021 г. Насоките ще влязат в сила на 1-ви януари 2021 г.  Инициативата е в съотвествие с Европейския зелен пакт, а целта е да се намали рискът от "изместване на въглеродни емисии". Често заради съществуването на този риск, предприятията преместват производството в държави извън ЕС с по-малко амбициозни политики в областта на климата, а това води до по-слаба икономическа активност в рамките на Европейския съюз. Освен това парниковите газове по света също не намаляват. Насоките, приети от Комисията, дават възможност на държавите членки да компенсират предприятията в рисковите сектори за част от по-високите цени на електроенергията, произтичащи от сигналите за цените на въглеродните емисии. В същото време, свръхкомпенсирането на предприятията би било в противоречие със сигналите за цените, създадени от СТЕ на ЕС, за да се насърчи икономически ефективната декарбонизация на икономиката, и би предизвикало неоправдани нарушения на конкуренцията в рамките на единния пазар. Ето защо, помощта ще се насочва към сектори, които са изложени на риск от изместтване на въглеродни емисии, поради високите непреки разходи за емиси и тяхната силна зависимост от международната търговия.

През новия период ще се опреедли стабилен процент на компенсация от 75 % и ще бъдат изключени компенсациите за неефективни технологии. Компенсацията ще се обвърже с допълнителни усилия за декарбонизация от страна на засегнатите предприятия.

Източник: Европейска комисия

Източник фотография: Европейска комисия