Европейската комисия приветства споразумението относно годишния бюджет на ЕС за 2022 г.

В понеделник вечерта Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия, постигнаха неформално политическо споразумение относно бюджета на ЕС за 2022 г. — втория по многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021—2027 г. Споразумението е за поети задължения в размер на 169,5 милиарда евро и за плащания в размер на 170,6 милиарда евро. След като бъде приет, бюджетът ще позволи на ЕС да мобилизира значителни средства за продължаване на действията на ЕС в отговор на пандемията от коронавирус и последиците от нея, за да се постави началото на устойчивото възстановяване и да се защитят и създадат работни места. Той ще доведе до допълнителни инвестиции в по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа, като същевременно ще бъдат защитени най-уязвимите хора в съседните ѝ държави и по света. Одобреният бюджет ще насочи средствата там, където могат да помогнат най-много, в съответствие с най-належащите нужди на държавите — членки на ЕС, и нашите партньори по света от гледна точка на възстановяването.
По конкретно, беше договорено да бъдат насочени:
49,7 милиарда евро поети задължения в подкрепа на възстановяването, като се стимулират инвестициите в икономическото, социалното и териториалното сближаване;
53,1 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 971,9 милиона евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи;
12,2 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ в подкрепа на научните изследвания на ЕС в области като здравеопазването, цифровите технологии, промишлеността, космическото пространство, климата, енергетиката и мобилността; и 613,5 милиона евро за Програмата за единния пазар в подкрепа на конкурентоспособността и МСП, включително в туристическия сектор;
839,7 милиона евро за програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ в подкрепа на здравния съюз на ЕС и за осигуряване на всеобхватен отговор на здравните нужди на европейските граждани;
1,2 милиарда евро в рамките на Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че преходът към неутралност по отношение на климата работи за всички, и 755,5 милиона евро по програмата LIFE в подкрепа на действията в областта на околната среда и климата;
2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа в модерна, високоефективна транспортна инфраструктура с цел улесняване на трансграничните връзки;
3,4 милиарда евро за „Еразъм+“ за инвестиране в младите хора, както и 406 милиона евро за секторите на културата и творчеството чрез програмата „Творческа Европа“;
1,1 милиарда евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 809,3 милиона евро за Фонда за интегрирано управление на границите с цел засилване на сътрудничеството в областта на управлението на външните граници, включително 25 милиона евро за защитата на границата с Беларус, както и за политиката в областта на миграцията и убежището, което включва и допълнително финансиране за ангажиментите за презаселване;
227,1 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ и 945,7 милиона евро за Европейския фонд за отбрана за подпомагане на европейската стратегическа автономност и сигурност;
15,2 милиарда евро за подкрепа на съседните ни страни и за международното развитие и сътрудничество. Споразумението включва целеви увеличения за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) – Глобална Европа (190 милиона евро), с акцент върху Афганистан и Сирия, както и за програмата за хуманитарна помощ (211 милиона евро) за справяне с кризисни ситуации по целия свят.
Източник: Европейска комисия