Европейската комисия призовава за действия за закрила на сезонните работници

Европейската комисия призовава за действия за закрила на сезонните работници

Европейската комисия представя насоки за гарантиране на закрилата на сезонните работници в ЕС в контекста на пандемията от коронавирус. Тя предоставя насоки за националните органи, инспекциите по труда и социалните партньори, за да се гарантират правата, здравето и безопасността на сезонните работници, както и да се гарантира, че сезонните работници са запознати с правата си.

Трансграничните сезонни работници се ползват с широк набор от права, но поради временния характер на тяхната работа те могат по-лесно да станат жертва на несигурни условия на труд и живот. Пандемията от коронавирус даде повече видимост на тези условия, като в някои случаи доведе до тяхното влошаване.

Въпреки че Комисията наблюдава правилното прилагане на правилата на Съюза по отношение на сезонните работници, отговорността за правилното им прилагане носят националните органи. Ето защо спешно са необходими подходящи действия.

На  соките обхващат аспекти, като:

  • правото на сезонните работници да работят в държава-членка на ЕС, независимо от това дали са граждани на ЕС или идват от държава извън ЕС
  • подходящите условия на живот и труд, включително физическото дистанциране и подходящите хигиенни мерки;
  • ясното информиране на работниците за техните права;
  • недекларирания труд;
  •  

  • социалното осигуряване.

Източник: Европейска комисия