Европейската комисия реши да регистрира европейска гражданска инициатива „Право на лечение“

Европейската комисия реши да регистрира европейска гражданска инициатива „Право на лечение“
 

Европейската комисия взе днес решение да регистрира европейска гражданска инициатива (ЕГИ) под надслов „Право на лечение“. Европейската гражданска инициатива цели следното:
1. Да гарантира, че правата върху интелектуалната собственост, вкл. патентите, не възпрепятстват достъпа до или наличността на бъдеща ваксина или лечение на COVID-19;
2. Да гарантира, че законодателството на ЕС относно изключителните права върху данните и търговската изключителност не ограничава незабавната ефективност на задължителните лицензи, издавани от държавите членки;
3. Да въведе правни задължения за бенефициерите от фондовете на ЕС да споделят знания, свързани със здравни технологии, интелектуална собственост и/или данни във връзка с COVID-19, в общ резерв на технологии или патенти;
4. Да въведе правни задължения за бенефициерите от фондовете на ЕС по отношение на прозрачността на публичното финансиране, производствените разходи, както и клаузите за достъпност и финансова достъпност, в съчетание с неизключителни лицензи.
Комисията счита, че ЕГИ е допустима от правна гледна точка, тъй като отговаря на необходимите условия. Поради това тя реши да я регистрира. На този етап Комисията не е анализирала ЕГИ по същество.
 
Източник: Европейска комисия