Европейската комисия стартира Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации с бюджет от 570 млн. евро

Европейската комисия отправи първата покана за представяне на проекти по новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновации (I3). I3 е нов инструмент за финансиране за периода 2021—2027 г., който предоставя 570 млн. евро в подкрепа на комерсиализацията и увеличаването на мащаба на междурегионални иновационни проекти в общи приоритетни области за интелигентна специализация. Той ще насърчава изграждането на европейски вериги за създаване на стойност, в които аспектът на сближаването има силно присъствие, и поне половината от бюджета му ще бъде заделена за по-слабо развитите региони.
I3 ще подкрепя партньорствата между изследователи, предприятия, гражданското общество и публичните администрации, за да се определят и прецизират общите сфери за инвестиции. Ще бъдат подкрепени и полезните взаимодействия с действията по „Хоризонт Европа“ и програмата за единния пазар. Първите покани за представяне на предложения по I3 ще бъдат на стойност 145 млн. евро за годините 2021 и 2022.
Поканите за представяне на проекти по I3 ще имат две направления:
· Направление 1: Финансова и консултантска подкрепа за инвестиции в междурегионални иновационни проекти
· Направление 2: Финансова и консултантска подкрепа за развитието на вериги за създаване на стойност в по-слабо развитите региони

На 9 декември 2021 г. ще се проведе информационен ден, отворен за всички заинтересовани страни.

Поканите може да откриете тук.

Иточник: Европейска комисия