Европейската комисия засилва действията си за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование

Европейската комисия засилва действията си за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование
 
Европейската комисия публикува предложение за препоръка на Съвета относно смесеното обучение в подкрепа на висококачественото и приобщаващо начално и средно образование. Терминът „смесено обучение“ във формалното образование и обучение се използва, когато училище, преподавател или учащ възприемат повече от един подход в учебния процес. Това може да означава смесване на училищна среда и други физически среди далеч от училищната сграда (предприятия, центрове за обучение, дистанционно обучение, обучение на открито, културни обекти и т.н.) или смесване на различни инструменти за обучение, които могат да бъдат цифрови и нецифрови. Комисията предлага по-краткосрочни мерки за справяне с най-неотложните пропуски, които се засилиха вследствие на пандемията от COVID-19, както и перспектива за смесване на учебни среди и инструменти в началното и средното образование и обучение, която може да спомогне за изграждането на по-устойчиви системи за образование и обучение. Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Стремежът към визия за по-качествено и приобщаващо образование и обучение в никакъв случай не се ограничава до контекста на COVID-19. Сега имаме възможност да се поучим от натрупания в последно време опит и да продължим напред. В днешното предложение представяме концепцията си за това какво образование искаме да има в Европа — образование, което съдейства за постигане на общите цели на европейското пространство за образование и на плана за действие в областта на цифровото образование за насърчаване на качествено, приобщаващо, екологосъобразно и цифрово образование в Европа. Целта на препоръката е държавите членки да получат насоки за укрепване на подготвеността и обхвата на своите системи за образование, което ще бъде от полза за учениците, техните семейства и педагогическия персонал. Смесеното обучение може да допринесе за по-приобщаващо образование, особено заради своята гъвкавост. Чрез него може в по-голяма степен да се предоставя обучение в селските и отдалечените райони, както и за тези, които са част от пътуващи общности, настанени са в болници и центрове за грижи или се занимават с тренировки на високо равнище. Всички среди и инструменти следва да бъдат еднакво достъпни за малцинствените групи, децата с увреждания или в социално-икономическо неравностойно положение и да не водят до дискриминация или сегрегация.
Източник: Европейска комисия