Европейски награди за цифрови умения

Европейски награди за цифрови умения
Европейската комисия стартира вторите европейски награди за цифрови умения. Компаниите и други организации се приканват да представят проекти, които са осъществили за повишаване на дигиталните умения в Европа. Най-добрите 4 проекта, предназначени за подобряване на цифровите умения на гражданите, работната сила, професионалистите в сферата на ИКТ и образованието, ще получат награда. Пета награда ще бъде посветена на най-добрия проект, който също отговаря на нуждите на жените и момичетата. Наградите ще бъдат връчени от Мария Габриел, европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество, на конференцията "Цифрови умения и работни места" в Брюксел на 7 декември. Както победителите, така и участниците ще бъдат поканени да представят проектите си на конференцията. Освен това те ще бъдат представени от Европейската комисия в бюлетини, медии и в интернет. Крайният срок за кандидатстване е 1 ноември 2017 г. Наличието на цифрово квалифицирано население и работна сила е от решаващо значение за стимулиране на европейската конкурентоспособност и насърчаване на приобщаващо цифрово общество. Днес 44% от европейците нямат основни цифрови умения. Ето защо повишаването на компетентността на европейците за използване на цифровите технологии е един от приоритетите на Единния цифров пазар и Програмата за нови умения за Европа, в която коалицията "Цифрови умения и работни места" е важна инициатива. Европейските награди за цифрови умения 2017 г. имат за цел да покажат инициативи, които развиват цифровите умения на европейците в училище, на работното място и в обществото като цяло. Инициативите трябва да бъдат лесни за увеличаване и репликиране в други градове, региони, държави и сектори. Победителите и финалистите ще бъдат избрани в следните четири категории:
Цифрови умения за всички – развиване на цифрови умения, които да позволят на всички граждани да бъдат активни в нашето цифрово общество;
Цифрови умения за работната сила – разработване на цифрови умения за цифровата икономика, напр. повишаване на квалификацията и преквалификация на работници, търсещи работа; действия по консултиране и насоки в кариерата;
Цифрови умения за професионалисти в областта на ИКТ – разработване на висококачествени цифрови умения за професионалисти в областта на ИКТ във всички сектори на промишлеността
Цифрови умения в образованието – трансформиране на преподаването и изучаването на цифрови умения в перспективата на ученето през целия живот, включително обучението на учители.
За да се подчертае значението на премахването на различията между половете в цифровите умения, петият проект, подбран от всички участващи, който насърчава цифровите умения за жените и момичетата, ще получи награда. 
Как да кандидатствам?
Можете да кандидатствате за Европейски награди за цифрови умения, като попълните формуляра за кандидатстване до 1 ноември 2017 г. С подаването на формуляра за кандидатстване вие ​​се съгласявате, че проектът ще бъде включен в архива на Европейската комисия за инициативи за цифрови умения и работни места, открито достъпен на уебсайта на Европейската комисия. Победителите ще бъдат избрани от независимо жури, съставено от експерти по цифрови умения от различни групи заинтересовани страни и различни държави-членки, назначени от Европейската комисия. Журито ще оцени въздействието на проекта, синергията между различните заинтересовани страни, мащабируемостта и репродуктивността на инициативата, както и оригиналността и яснотата на представянето на проекта.
Кой може да кандидатства?
Наградите са отворени за всяка организация или фирма (например национални или местни публични органи, фирми, образователни институции, неправителствени организации, асоциации или комбинация от тях), които предприемат проекти за цифрови умения в Европа. Инициативата трябва да обхваща една или няколко държави-членки на ЕС или държави от ЕАСТ и проектът да е започнал и показал резултати в периода от 1 януари 2015 г. до 30 октомври 2017 г. Предложенията, направени за наградите от 2016 г., могат да бъдат повторно представени, с изключение на победителите. Организациите, които са спечелили, обаче са добре дошли да представят друга своя инициатива.
Източник: Европейска комисия