Гаранция за младежта – възможности за младите хора

Гаранция за младежта – възможности за младите хора
Статистиката на Евростат сочи , че младежката безработица непрекъснато се увеличава на европейско ниво и то най-засегнати за младежите 18-24 годишни. Краткият анализ на младежката безработица показва, че ниското или неподходящото образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите в България. Освен изброените структурни фактори сред причините за младежката безработица и неактивност са и липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Нарастването на младежката безработица е резултат и от това, че в условия на несигурна икономическа ситуация работодателите освобождават предимно най-неопитните работници и служители. От друга страна, адресирането на интегрирани мерки за намаляване на младежката безработица, които взаимно се допълват и ангажират всички заинтересовани страни – държавни институции, социални партньори и общини, какъвто бе подхода на изпълнение на Националната инициатива „Работа за младите хора в България” 2012-2013 г. дава добри резултати. Така например, през периода на реализация на Националната инициатива, въпреки негативното влияние на икономическата криза, не се допусна скок в младежката безработица. С Инициативата стартираха активни мерки за създаване на работни места с перспективи за качествена и устойчива заетост, мерки за повишаване на пригодността за заетост, които отчитат бъдещите тенденции в развитието на пазара на труда, услуги по информиране и консултиране, които се продължават с  НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2014 – 2020 г. Какво предвижда Националната гаранция за младежта на България – всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години вкл. ще получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование. Националната гаранция за младежта на България ще се реализира поетапно. За младежите, регистрирани в бюрата по труда, предложение ще бъде отправяно до края на 4-тия месец от регистрацията им. Младежите, които не работят и не учат, и не са регистрирани в бюрата по труда, ще бъдат информирани относно възможните услуги, които могат да ползват след регистрация в бюрата по труда, в срок до един месец след получаване на индивидуалните им данни и адрес за кореспонденция в институцията или организацията, която ще осъществява тяхното активиране. Ако сте младеж на възраст до 25 години, в момента не учите и не работите, може да се включите в новата инициатива Европейска гаранция за младежта, разработена съгласно Препоръка на Съвета на ЕС. В случай, че проявите интерес към програмите и мерките, предвидени в Европейската гаранция за младежта, Вие ще получите добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като сте останали без работа или сте напуснали системата на формалното образование. Възможните услуги, от които може да се възползвате в зависимост от индивидуалния Ви профил, са: Професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на професия, квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация; Мотивационно обучение, което ще бъде предоставяно, както в бюрата по труда, така и от външни лицензирани организации; Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности, търсени на пазара на труда; Мерки за създаване на работни места чрез финансови субсидии за работодателите; Стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-високо образование и с професионална квалификация; Субсидиране на временна заетост; Насърчаване на териториалната мобилност в страната при търсене и започване на работа; Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост (EURES); Подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с високо образование и квалификация, които имат мотивация и бизнес идеи. За повече информация относно възможностите за включване в програмите и мерките, съгласно Европейската гаранция за младежта, може да се обърнете към трудовите посредници в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна.
Източник: https://www.az.government.bg/pages/mladezhka-garanciya/