Годишна работна програма на „Еразъм +“ за 2023 г.: Комисията увеличава годишния бюджет с акцент върху учащите и персонала от Украйна

Комисията прие преразгледаната годишна работна програма на „Еразъм +“ за 2023 г. Общият бюджет на програмата за тази година беше преразгледан във възходяща посока и достигна нова обща сума в размер на 4;43 милиарда евро, което е най-големият годишен финансов пакет, достиган някога по отношение на програма „Еразъм +“.

Като цяло с увеличения бюджет ще бъдат укрепени приоритетите на програма „Еразъм +“ във връзка с приобщаването, активното гражданство и демократичното участие, както и екологичния и цифровия преход в ЕС и в международен план.

Преразгледаната работна програма включва отпускане в началото на периода на 100 милиона евро от бюджета за програма „Еразъм +“ за 2027 г. в подкрепа на проекти, с които се насърчават образователните дейности и се улеснява интеграцията на хората, бягащи от войната в Украйна, в новата им учебна среда, както и дейности в подкрепа на организации, учащи се и персонал в Украйна. С отпуснатите в началото на периода средства ще бъдат подсилени дейностите, предприети за украинците, бягащи от войната, чрез допълнителна подкрепа за организациите бенефициери по програма „Еразъм +“. Финансираните по програмата дейности могат да варират от курсове за езикова и културна интеграция, инструменти за езиково обучение, насочени към преподаватели или учащи, до стипендии или обща финансова подкрепа във всички сектори на програма „Еразъм +“ за учащи и преподаватели.

По-специално, беше укрепено международното измерение на програма „Еразъм +“ с увеличение на бюджета в размер на 31 милиона евро, които ще бъдат използвани за укрепване на проектите за мобилност и за изграждане на капацитет във висшето образование в подкрепа на проекти за международно сътрудничество. През 2023 г. с това действие ще бъде подкрепен също така проект за структурна реформа, насочен към създаването на отворена образователна цифрова среда, която ще предоставя качествено образование и обучение за студентите, записани в украинските висши училища, за бягащите от Украйна или вътрешно разселените студенти. С него също така ще бъдат предоставени образователни възможности за по-широката украинска общност в чужбина въз основа на сътрудничество между украински и други европейски университети.

И през 2023 г., надграждайки върху Европейската година на младежта (2022 г.), програма „Еразъм +“ продължава да гарантира, че гласът на младите хора се чува в ЕС и отвъд границите му, най-вече чрез увеличаване на младежките дейности, финансирани по нейна линия. Същевременно подкрепените в рамките на програмата дейности продължават да допринасят за ангажимента на ЕС във връзка с повишаването на квалификацията и преквалификацията, с което ще се осигури ценен принос за 2023 година, която е Европейската година на уменията.

Въз основа на открити покани за представяне на предложения за проекти всеки публичен или частен орган с дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта може да кандидатства за финансиране — с помощта на националните агенции по програма „Еразъм+“, установени във всички държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.

В рамките на общата покана за представяне на предложения по програма „Еразъм +“ се провеждат няколко кръга за кандидатстване. Следващата покана във връзка с партньорства за сътрудничество с допълнителен приоритет за учащите, преподавателите и персонала от Украйна, ще започне на 22 март 2023 г.

Контекст

Създадена преди повече от 35 години, „Еразъм+“ е една от най-емблематичните програми на ЕС, като вече над 13 милиона души са участвали в нея. С общ бюджет от 26,2 милиарда евро за „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г., допълнен с около 2,2 милиарда евро от външните инструменти на ЕС, програмата ще подкрепя още повече участници и идеи в Европа и отвъд нейните граници.

В своята цялост програма „Еразъм +“ е съсредоточена върху четири ключови приоритета: приобщаване и многообразие, цифрова трансформация, околна среда и борба с изменението на климата и участие в демократичния живот. Организациите и участниците с по-малко възможности са в основата на програма „Еразъм +“. Ето защо програмата продължава да подкрепя механизми за приобщаване на участниците и специални ресурси за премахване на пречките пред тяхното участие.

За повече информация

Годишна работна програма за 2023 г.

Източник: Европейска комисия