Информационна сесия относно покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на НПО за ангажиране на граждани в сферата на комуникацията 2023-2024 г.

На 27 април 2023 г., четвъртък, от 11 ч. българско време Европейския парламент ще проведе онлайн информационна сесия относно грантовата схема на Европейския парламент за съфинансиране на действия за ангажиране на граждани (EP-COMM-SUBV-NAT-E-2023). Сесията ще бъде посветена на техническите аспекти на подаване на кандидатури и ще даде важни насоки за процедурата на кандидатстване.

Информационната сесия ще се проведе в платформата Microsoft Teams. Заинтересованите организации могат да се включат на следния линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVhYjViYTItODg4Mi00ZTQyLThhNWYtYjFlZjUzMDEyMTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eacb2a66-254b-4c16-9ca6-da934b74140f%22%2c%22Oid%22%3a%22e492108f-2ec9-4559-bee6-76a928958ad8%22%7d

Meeting ID: 341 598 061 753
Passcode: cgU3yC

Microsoft Teams може да бъде изтеглен от следния линк: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
Включване директно от браузър на следния линк: https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
Данните за включване през видеоконферентна връзка са:
teams@cvi.ep.europa.eu
Video Conference ID: 127 095 907

По време на срещата няма да могат да бъдат задавани въпроси. Всички запитвания трябва да бъдат отправяни писмено до dgcomm-subvention@europarl.europa.eu. Въпросите и отговорите им ще бъдат публикувани на EU Portal с цел прозрачност и равно третиране на всички кандидати.

Допълнителна информация относно поканата за грантово съфинансиране

За настоящата процедура могат да кандидатстват национални организации с нестопанска цел или техни обединения, които имат правосубектност и целят да насърчават европейските ценности или юридически лица с нестопанска цел или техни обединения, които отговарят на критериите, описани в поканата.Поканата за представяне на предложения включва два кръга на кандидатстване със следните крайни срокове: 16 май 2023 г. (първи кръг) и 29 септември 2023 г. (втори кръг). Кандидатите могат да представят по едно предложение във всеки от двата кръга, но могат да получат само един грант по настоящата покана за представяне на предложения. Бенефициерите ще имат срок за изпълнение от около 10 месеца или по-малко (проектите трябва да приключат най-късно до 30 юни 2024 г.).

Грантовете за ангажиране се стремят да съфинансират до 80% от допустимите разходи (с принос от 5000 до 60 000 евро) за действия с потенциал да постигнат осезаема промяна: да изградят капацитет за гражданско образование, да създадат по-задълбочена връзка с общностите и да привлекат още повече граждани към процеса на гласуване.

Комуникационните дейности, за които ще бъде отпуснато съфинансиране, следва да си поставят за цел да информират гражданите за важността на демократичната ангажираност в ЕС и да им дават възможност за постигане на промени. Те включват и комуникационни дейности на носители на промяна, които ще ангажират още по-интензивно мрежите си да се включат в европейските избори през 2024 г. Дейностите, които са насочени към изграждане на капацитет, свързан с демократичната ангажираност и постиженията на ЕС, трябва да бъдат реализирани през 2023 г. и началото на 2024 г., а дейностите за мобилизиране на гласоподавателите да участват в изборите трябва да се проведат няколко седмици преди датата на европейските избори.

Проектите трябва да бъдат непартийни, да информират за ролята на ЕП и да оправомощават гражданите (носителите на промяната) да се застъпват за важността на гласуването, да гласуват и да доведат до повишаване на избирателната активност на европейските избори през 2024 г.

Проектите трябва да мобилизират местни организации и активни граждани (носители на промяната) чрез обучения, работилници, конкурси, университетски инициативи, викторини, кампании в социалните мрежи и други формати на активна гражданска ангажираност. Освен това те трябва да променят и нагласите, свързани с демокрацията на участието, и да привлекат повече физически лица (особено млади хора на възраст от 15 до 29 години) и организации в общността zaednoza.eu.

След като получат грант, бенефициерите ще трябва да създадат профил на организацията си и да публикуват кампании и събития в платформата zaednoza.eu. ЕП ще публикува и актуализира редовно всички комуникационни материали за европейските избори през 2024 г. на тази платформа и ще насърчава бенефициерите на грантове да ги ползват.

Достъп до поканата и формуляри за кандидатстване

Поканата и формулярите за кандидатстване, които трябва да бъдат попълнени, както и всички свързани с тях документи, могат да бъдат намерени на следния адрес:  https://shorturl.at/hxJ23

или

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events

Въпроси относно кандидатстването могат да бъдат изпращани на електронна поща: dgcomm-subvention@europarl.europa.eu.