Информационен ден за представяне на резултатите по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013

Информационен ден за представяне на резултатите по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013

На 16 декември 2016 г. се проведе информационен ден за представители на медиите, организиран в Кълъраш, в нтекста на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г. В рамките на информационния ден бяха представени конкретните резултати, постигнати до момента в рамките на програмата, както и отчет за дейностите, извършени през 2015 г. Беше отчетено, че резултатите от изпълнението на програмата са довели до подобряване на мобилността и достъпа до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в граничния регион, както и до засилване на икономическите и социални връзки в региона.
Повече информация за проектите, финансирани по програмата е публикувана на следния интернет адрес: www.cbcromaniabulgaria.eu