Инициативата „Европейски облак“

Инициативата "Европейски облак"
Като част от пакета от мерки за цифровизиране на европейската индустрия "Европейска облачна инициатива – изграждане на конкурентоспособна икономика на данни и знания в Европа" има за цел да укрепи позицията на Европа в иновациите, основаващи се на данни, да подобри нейната конкурентоспособност и сближаване и да помогне за създаването на Единен цифров пазар в Европа. Тази инициатива ще предостави на европейската наука, промишленост и публични органи: инфраструктура за данни от световна класа за съхраняване и управление на данни; високоскоростна връзка за предаване на данни; все по-мощни високопроизводителни компютри за обработка на данни. Инициативата за облака ще улесни изследователите, бизнеса и обществените услуги да използват напълно предимствата на големите данни, като позволяват безпроблемно преместване, споделяне и повторна употреба на данните на световните пазари и граници, както и между институциите и изследователските дисциплини. Извършването на открито достъпна информация за научните изследвания може да спомогне за повишаване на конкурентоспособността на Европа, особено за новосъздадените предприятия, МСП и дружествата, които могат да използват данните като основа за научноизследователска и развойна дейност и иновации и дори да стимулират нови индустрии. Европейският отворен научен облак (EOSC) ще предложи на 1.7 милиона европейски изследователи и 70 милиона специалисти в областта на науката и технологиите виртуална среда за съхраняване, споделяне и повторно използване на големи обеми информация, генерирани от голямата революция на данните. Това ще бъде подкрепено от европейската информационна инфраструктура (EDI), като се използват високоскоростни мрежи и капацитетът на суперкомпютрите, необходими за ефективен достъп и обработка на големи набори от данни, съхранявани в Cloud. Като се съсредоточи първоначално върху научната общност, потребителската база с течение на времето ще бъде разширена до публичния сектор и до индустрията. Този EDI също така ще позволи да се намалят разходите за съхранение на данни и анализ с висока ефективност. Изчислител с висока производителност (high Performance Computing, HPC) използва мощни суперкомпютри за решаване на сложни изчислителни проблеми или задачи, изискващи интензивност на данните. Учените, инженерите и финансовите анализатори са сред основните потребители на HPC за моделиране и симулация, усъвършенствани анализи на данни и визуализация. HPC участва в огромен брой промишлени приложения и научни области и може да подобри производителността и конкурентоспособността на отраслите и МСП. Поради това HPC е от съществено значение за европейската информационна инфраструктура и за "Европейски отворен научен облак", тъй като ще осигури капацитет за анализиране на огромни количества данни. Европейската облачна инициатива призовава за подкрепа от страна на държавите-членки на ЕС за разработването на екосистема за висококачествени изчисления, базирана на европейските технологии, включително чипове с ниска мощност, които определят амбициозна европейска стратегия за високопроизводителни изчисления. Целта е да имаме суперкомпютри от висок клас, базирани на европейските технологии в глобалния топ 3. Комисията възнамерява също така да стартира амбициозна, дългосрочна и широкомащабна водеща инициатива за отключване на пълния потенциал на квантовите технологии и ускоряване на тяхното развитие и завладяване на търговски продукти в Европа. Публичните и частните инвестиции, необходими за изпълнението на Европейската инициатива Облак, се оценяват на 6,7 милиарда евро. Комисията смята, че общо 2 милиарда евро от финансирането по "Хоризонт 2020" ще бъдат отпуснати за инициативата "Европейски облак". Оценката на необходимите допълнителни публични и частни инвестиции възлиза на 4,7 милиарда евро за период от 5 години.
Източник: Европейска комисия