Инициативата за младежка заетост

Инициативата за младежка заетост 
Инициативата за младежка заетост е един от основните финансови ресурси на ЕС в подкрепа на изпълнението на схемите за гаранцията за младежта. Нейната цел е да бъдат подкрепени младите хора, живеещи в региони, в които младежката безработица е надхвърляла 25 %.
Инициативата е насочена по-специално към младите хора, които не учат, не работят или не се обучават, включително дълготрайно безработни младежи или такива, които не са се регистрирали като търсещи работа.
Така се гарантира, че в тези части на Европа, в които предизвикателствата са най-големи, младите хора могат да получат целенасочена подкрепа.
Ако сте младеж на възраст до 25 години, в момента не учите и не работите, може да се включите в новата инициатива Европейска гаранция за младежта, разработена съгласно Препоръка на Съвета на ЕС.
В случай, че проявите интерес към програмите и мерките, предвидени в Европейската гаранция за младежта, Вие ще получите добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като сте останали без работа или сте напуснали системата на формалното образование.    
Възможните услуги, от които може да се възползвате в зависимост от индивидуалния Ви профил, са:
  • Професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на професия, квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация;
  • Мотивационно обучение, което ще бъде предоставяно, както в бюрата по труда, така и от външни лицензирани организации;
  • Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности, търсени на пазара на труда;
  • Мерки за създаване на работни места чрез финансови субсидии за работодателите;
  • Стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-високо образование и с професионална квалификация;
  • Субсидиране на временна заетост;
  • Насърчаване на териториалната мобилност в страната при търсене и започване на работа;
  • Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост (EURES);
  • Подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с високо образование и квалификация, които имат мотивация и бизнес идеи.
За повече информация относно възможностите за включване в програмите и мерките, съгласно Европейската гаранция за младежта, може да се обърнете към трудовите посредници в дирекции „Бюро по труда” в цялата страна.
Източници: Европейска комисия 
Агенция по заетостта