Предстои Годишната конференция за изпълнение на програмата Interreg V-A Румъния-България

Предстои Годишната конференция за изпълнение на програмата Interreg V-A Румъния-България
На 16 ноември 2017 г. Съвместният секретариат на Програмата в рамките на Регионалната служба за трансгранично сътрудничество "Калараш" в сътрудничество с Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове в Румъния ) и Българския национален орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройството в България) организират Годишната конференция на програма Интеррег V-A Румъния-България в Балчик. Основната цел на конференцията е да представи състоянието на изпълнението на Програмата Interreg V-A Румъния-България, която е част от поредица от мероприятия, насочени към повишаване на прозрачността при изпълнението на програмата, чрез подходящо информиране на обществеността в допустимата област. На конференцията ще присъстват представители на Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове в Румъния), Националния орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройството в България), представители на бенефициентите от избираемата област: обществени институции, неправителствени организации, представители на медиите. Може да се регистрирате за участие в събитието до 10 ноември 2017 г. на следния електронен адрес: info@calarasicbc.ro. 
Източник: www.interregrobg.eu