Изменение на климата: ЕП гласува намаляване на емисиите на страните членки с 40%

Всички страни от ЕС трябва да намалят емисиите до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г.
Цели за намаляване за всяка държава членка въз основа на БВП на глава от населението и икономическата ефективност
Възможностите за търговия, заемане и спестяване на емисии ще бъдат ограничени
По-голяма прозрачност чрез публично оповестяване на информацията за националните мерки
Новият Регламент за разпределяне на усилията намалява разрешеното максимално ниво на емисиите на парникови газове в държавите членки от транспорта, сградите и селското стопанство до 2030 г.
Днес Парламентът прие с 486 гласа „за“, 132 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“ преразглеждането на Регламента за разпределяне на усилията. Регламентът определя задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за автомобилния транспорт, отоплението на сгради, селското стопанство, малките промишлени инсталации и управлението на отпадъците за всяка държава членка на ЕС. С него понастоящем се уреждат около 60% от всички емисии в Съюза.

Преразгледаният закон увеличава целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. на равнище ЕС от 30% на 40% в сравнение с нивата от 2005 г. За първи път всички държави членки трябва да намалят емисиите на парникови газове, като целите за намаляване варират между 10% и 50%. Целите за 2030 г. за всяка държава членка са основани на БВП на глава от населението и икономическата ефективност. Страните от ЕС ще трябва също така ежегодно да гарантират, че не надвишават годишните си квоти заемисии на парникови газове.

Гъвкавост и прозрачност

Законът постига баланс между необходимостта държавите от ЕС да бъдат гъвкави, за да постигнат целите си, при същевременно гарантиране на честен и социално справедлив преход, и необходимостта от отстраняване на пропуските, за да се реализира общата цел на ЕС за намаляване на емисиите. Във връзка с това се налагат ограничения върху количествата емисии, които държавите членки могат да спестят от предходни години, да заемат от бъдещи периоди или търгуват с други държави членки.

За да се осигури отчетност от страна на държавите членки, Комисията ще оповестява публично информацията за националните действия в леснодостъпна форма, както настоя Парламентът.

Цитат

След гласуването докладчикът Йесика Полфиард (ЕНП, Швеция) заяви следното: „С този закон правим важна стъпка напред в постигането на целите на ЕС в областта на климата. Новите правила за намаляване на емисиите на национално равнище гарантират принос от всички държави членки и преодоляване на съществуващите пропуски. Това ни позволява да изпратим ясен сигнал за сериозните намерения на ЕС да бъде глобален лидер с конкурентна и ефективна програма в областта на климата.“

Следващи стъпки

Сега Съветът също трябва да одобри официално текста, след което той ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Контекст

Регламентът за разпределяне на усилията е част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“, който представлява планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г., в съответствие с Европейския закон за климата.

Източник: Бюро на Европейския парламент в България