Изпълнението на оперативните програми вече може да се проследява в реално време

Изпълнението на оперативните програми вече може да се проследява в реално време

Вече може се следи в реално време изпълнението на оперативните програми, финансирани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Това е възможно, благодарение напубличния модул на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Инструментъте достъпен на адрес http://2020.eufunds.bgи предоставя подробна информация за изпълнението на всички оперативни програми, Инициативата за малки и средни предприятия, Програмата за морско дело и рибарство и Oперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Чрез системата има проследимост по всяка оперативна програма, процедура и договор за предоставяне на финансова помощ, включително договаряне, плащания и възстановени от ЕК суми, както и пълна информация за одобрените проекти, данни за ангажираните партньори, наетите изпълнители и подизпълнители. ИСУН предоставя интерактивно справки за проектите в конкретен регион, както и възможност за филтриране по конкретен бенефициент, изпълнител или подизпълнител.

ИСУН 2020 вече позволява и кандидатстване за финансиране по изцяло електронен път, което е възможно от май 2015г. До момента по електронен път са подадени близо 6 500 проектни предложения на обща стойност 7,8 млрд. лева. При кандидатстването всички документи могат да се подават с електронен подпис. Разработени са унифицирани формуляри, които позволяват структуриране на данните и извличане на справки и анализи по различни критерии – по програми, райони за планиране, бенефициенти, кандидати и др.

 Системата е разработена в изпълнение на ангажимента всяка държава – членка да разработи и прилага своя информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на Оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. Българската Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС – ИСУН 2020 е създадена по проект, финансиран от ОП „Техническа помощ” и се управлява и развива от дирекция „Централно координационно звено” в Министерския съвет.

Модулът за електронни услуги за кандидати и бенефициенти на системата ИСУН 2020 е достъпен в Интернет на адрес http://eumis2020.government.bg/