Как работи ЕС с младежите

Как работи ЕС с младежите

Младежите са важна целева група, затова ЕС й определя специално място в своята политика.  Към младежите са насочени и политиката в областта на образованието, социалната политика и политиката на трудовата заетост на ЕС. Като цяло европейската политика за младежта е съсредоточена в насърчаващи мерки и активности с цел подкрепа на трансграничната работа с младежта и младежкия обмен и стимулиране на европейската идентичност у младежите.

ЕС гледа на младите хора като на жизнено необходим ресурс, затова насочва усилията си за улесняване възможностите на младите хора да реализират потенциала си като европейски граждани. Една от инициативите на ЕС насочена към младежите е Бялата книга относно младежта, приета през ноември 2001 г., която съдържа предложение, отправено към държавите членки на ЕС, за задълбочаванена сътрудничеството в четири приоритетни области, свързани с младежта: участие, информиране, доброволчески дейности и по-добро разбиране и познаване на младежта.

Наред с това е разработена „Стратегия на ЕС за младежта 2010—2018 г.“. Тя приканва всички държави членки да водят постоянен и редовен диалог с младите хора. Това е важна стъпка в развитието на политиката за младежта, тъй като се установява нова стратегия на ЕС за сътрудничество по въпросите на младежта за следващото десетилетие, обхващаща области като образование, трудова заетост, творчество и предприемачество, здраве и спорт и гражданското участие.

В стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“, Европейският съюз също акцентира на работата с младежите като отделя специално място на образованието и борбата с бедността и социалното изключване.

Политиката за младежта на ЕС е насочена към намаляване на броя на учениците, които преждевременно напускат образователната система;  модернизиране на образованието и обучението (включително на професионалното обучение); улесняване на достъпа на младиге хора до пазара на труда;  насърчаване на мобилността; както и  гарантиране на по-добро използване на фондовете на ЕС за дейности за справяне с младежката безработица.

С цел да се предостави на колкото се може повече млади хора бърз и лесен достъп до младежка информация, Европейската Комисия инициира създаването но Европейски младежки портал https://europa.eu/youth/FR_bg . Крайната цел на портала е да повиши участието на младите хора в обществения живот и да подкрепи тяхното активно гражданско участие.

Интегрирането и задържането на младите хора в образователната система и на пазара на труда се превръща в огромно предизвикателство на ЕС. С тази цел е разработена и  програма „Еразъм+“ 2014—2020 г. Програмата финансира дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Бюджетът на програмата за седем годишния период e от 14,7 млрд. евро. „Еразъм+“ и от него могат да се възползват над 4 милиона европейци.

Подробна информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_bg.htm

С цел подкрепа на младите хора е създадена и информационна служба на ЕС за младите хора „Eurodesk“. Нейната задача е да отговаря на въпроси за ЕС, които са от значение за младите хора. Службата дава информация за възможности за обучение в чужбина, за политиките на ЕС за младите хора, възможностите за финансиране на млади хора и др.

Подробна информация за службата можете да намерите на следния интернет адрес: www.eurodesk.org