Какви мерки взема ЕС за преодоляване на безработицата и бедността

Какви мерки взема ЕС за преодоляване на безработицата и бедността

Факт е, че един от най – сериозните проблеми в ЕС през последните години  е високата безработица и бедността. Затова и една от основните цели на стратегията „Европа 2020“ е създаване на повече и по-добри работни места. Водещи цели на стратегията са увеличаване на участието на пазара на труда на хора между 20- и 64-годишна възраст до 75 % до 2020 г.; социално приобщаване и борба с бедността: преодоляване на риска от бедност и социално изключване за най-малко 20 милиона души; подобряване на качеството и постиженията на системите за образование и обучение: намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до 10 % (от 15 %) и увеличаване на дела от населението на възраст 30—34 години със завършено висше или равностойно на висшето образование поне до 40 % (вместо 31 %).

Както е видно от целите на стратегията „Европа 2020“, ЕС работи целенасочено за намаляване на безработицата и бедността в Европа. За целта е създадена Програма на ЕС за заетост и социални иновации (ЗиСИ), коята се управлява от Европейската Комисия. Тя се състои от три оси. Оста „ПРОГРЕС“, оста EURES и Ос на „Микрофинансиране и социално предприемачество“. Те подкрепят:

◾модернизирането на заетостта и социалните политики — по оста ПРОГРЕС (61 % от общия бюджет);

◾трудовата мобилност — по оста EURES (18 % от общия бюджет);

◾достъпа до микрофинансиране и социално предприемачество — по оста Микрофинансиране и социално предприемачество (21 % от общия бюджет).

Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) е инструмент за финансиране на равнище ЕС с цел стимулиране на висококачествена и устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална закрила, борба със социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд.

Европейският фонд за стратегически инвестиции, който е основният елемент на Инвестиционния план за Европа, известен още като плана "Юнкер" също цели намаляване на бедността и безработицата. С него се очакват инвестиции на 315 млрд. евро в икономиката на 28-те държави от ЕС в следващите три години. Целта му е да мобилизира допълнителни публични и частни инвестиции в Европа, включително и в България, за проекти с голямо социално и икономическо значение, както и да допринесе за развитието на малките и средните предприятия.

ЕС има редица инициативи и за борба с младежката безработица. Една от тях в България е Оперативна програма – "Развитие на човешките ресурси" за 2014 – 2020 г. По нея е обявена схема  „Активни“, която цели активизирането на пазара на труда на неактивни младежи до 29 години. Агенция по заетостта чрез операция „Обучения и заетост на младите хора“осигурява заетост при работодател чрез обучения и субсидия за заетост на регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ младежи до 29 годишна възраст.  Схема „Ново работно място 2015“ също дава възможност за устойчиви работни места на безработни и неактивни младежи.