Какво е SURE – Европейски инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредна ситуация (SURE)

Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) е достъпен за страните от ЕС, които трябва да мобилизират значителни финансови средства за борба с отрицателните икономически и социални последици от пандемията от коронавирус на своя територия. Чрез него може да бъде предоставена финансова помощ в размер до 100 милиарда евро под формата на заеми от ЕС за засегнатите държави членки, за да се справят с внезапно увеличение на публичните разходи с цел запазване на заетостта. SURE е много важен елемент на широкомащабната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на тежките социално-икономически последици от коронавирусната пандемия. По-конкретно, инструментът SURE действа като втора защитна линия, като подкрепя схемите за работа с намалено работно време и други подобни мерки, за да помогне на държавите от ЕС да защитят работните места, а по този начин и наетите и самостоятелно заетите лица от риска от безработица и загуба на доходи. Отпускането на заеми на държавите членки в рамките на инструмента SURE e подкрепено от система от доброволни гаранции от държавите членки. Участието на всяка държава от ЕС в общия размер на гаранцията съответства на нейния относителен дял в общия брутен национален доход (БНД) на Европейския съюз въз основа на бюджета на ЕС за 2020 г. Създаването на SURE е по-нататъшен осезаем израз на солидарността на Съюза, като държавите членки се споразумяват да се подкрепят взаимно в рамките на Съюза чрез предоставяне на допълнителни финансови средства под формата на заеми.

Източник: Европейска комисия