Какво прави ЕС за повишаване на квалификацията на хората, за да отговаря тя на търсенето на пазара на труда

Какво прави ЕС за повишаване на квалификацията на хората, за да отговаря тя на търсенето на пазара на труда

Факт е, че икономическата криза доведе до рекорден ръст на безработицата в ЕС. Поради тази причина ЕС обръща сериозно внимание на повишаването на квалификацията на хората с цел намаляване на безработицата. Политиката на ЕС е насочена към осигуряване на достъп до качествено формално и неформално образование за всички и финансова помощ за деца в неравностойно положение, хармонизиране на образователните системи в ЕС и въвеждане на дуално обучение във всички страни членки с цел по – добра връзка образование – пазар на труда. ЕС предлага и по – голям финансов ресурс за осъществяване на образователни и професионални обменни програми, по – широко признаване на дипломи и сертификати на територията на ЕС и стимулиране на предприемачеството сред младите хора.

Практиката показва, че е на лице разминаване между теорията и практиката, т.е между уменията, които се изучават в университета и уменията, които търсят работодателите. Това е така и в България, статистиката показва, че България е на едно от последните места в ЕС по производителност на труда. Сред факторите, които допринасят за ниската производителност на труда са липсата на адекватни познания по информационни и комуникации технологии и чужди езици на заетите, ниските разходи на предприятията за продължаващо професионално обучение, в резултат на което, все по-ясно се очертават диспропорциите в съотношението търсене – предлагане на пазара на труда. Лошите условия на труд и остарялото оборудване също са сред основните фактори, влияещи на производителността.

 За справяне с описаните проблеми по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за финансиране на фирмите в различни направления като курсове за квалификация и преквалификация и за обучение;  въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда; наемане на хора от различни региони като се осигурява транспорт до работното им място. Стимули са предвидени и за работниците и служителите за участие в програми за придобиване на следдипломна квалификация. По програмата се осигурява финансиране за подобряване условията на труд чрез внедряване на нови технологии и прилагане на системи за мониторинг и контрол и стандарти за управление;  подкрепа за стартиращи предприемачи чрез  предоставяне на обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения; насърчаване на иновациите и създаването на нови бизнес модели в областта на предприемачеството;  предоставяне на подкрепа на безработни лица за стартиране на свой собствен бизнес.

Не на последно място се вземат мерки за насърчаване и на младежката заетост. До 31 декември 2015 се  набират заявки от работодатели по схема „Младежка заетост” . По нея се приемат проекти по две основни направления – за  стажуване и  за обучение по време на работа.

Повече информация за възможностите за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и актуални покани за кандидатстване с проектни предложения, можете да намерите на следния интернет адрес: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6016