КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕХАНИЗМЪТ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ “ПРОГРЕС”?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕХАНИЗМЪТ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ "ПРОГРЕС"?

Ако желаете да започнете или доразвиете малък бизнес, можете да се възползвате от Европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес", с който се увеличава размера на наличните средства за микрокредити. Механизмът се подпомага от Европейската комисия и от Европейската инвестиционна банка и се управлява от Европейския инвестиционен фонд.

Заемите се предоставят от доставчици на микрокредити за България, като УниКредит Булбанк, Микрофонд АД, Societe Generale Експресбанк, както и МФИ ДЖОБС. Доставчиците на микрокредити в България отпускат заеми чрез издаване на гаранции, като по този начин се поема част от риска за доставчици от загуба; предоставяне на средства за отпускане на повече микрокредити.

Условията за микрокредитиране на предприемачи (размер, продължителност, лихвен процент и такси, време за получаване на кредита) зависят от съответния доставчик. Можете да получите финансиране "Прогрес" ако желаете да станете самонаето лице или да основете/доразвиете микропредприятие (с персонал по-малко от 10 служители), особено социално предприятие; ако сте безработен или сте били извън пазара на труда за известно време или ако срещате трудности при получаване на обикновен кредит. Свържете се с доставчиците на микрокредити в Бъгария, които ще ви дадат повече информация за специфичните изисквания и процедури за кандидатстване.

Важно е да знаете, че механизмът за микрофинансиране „Прогрес“ не може да се използва за изплащане на кредитни линии като овърдрафти или краткосрочни револвиращи кредити.

Източник: Европейска комисия