КАКВО ЗНАЕМ ЗА ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ НА ЕС?

 

КАКВО ЗНАЕМ ЗА ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ НА ЕС?

Политиката на сближаване на ЕС е основната инвестиционна политика на ЕС, насочена към всички градове и региони.  Целта й е да подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на бизнеса, икономическият растеж и устойчивото развитие. За периода 2014-2020 г. политиката на сближаване си поставя 11 тематични цели в подкрепа за растежа:

 • Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите;

 • Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии;

 • Повишаване на конкурентоспособността на МСП;

 • Подпомагане на прехода към икономика с ниски нива на въглеродните емисии;

 • Насърчаване на адаптацията къ изменението на климата и превенцията и управлението на риска;

 • Защитаване и опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите;

 • Насърчаване на устойчивия транспорт и подобряване на мрежовите инфраструктури;

 • Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила;

 • Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и дискриминацията;

 • Инвестиции в образованието, обучението и ученето през целия живот;

 • Подобряване на ефективността на държавната администрация.

Политиката на сближаване насърчава и европейското териториално сътрудничество, като насърчава регионите и градовете от различни държави, членки на ЕС, да работят заедно и да се учат едни от други чрез съвместни програми, проекти и мрежи с конкретни въздействия върху всеки аспект от икономическия живот, в това число иновации, достъпност, образование, бизнес, заетост и околна среда.

Как се предоставя финансирането?

Политиката на сближаване се изпълнява чрез три основни фонда:

 • Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), който има за цел да подобри регионалното икономическо и социално сближаване чрез инвестиции в сектори, които подпомагат растежа, за да се повиши конкурентоспособноста и да бъдат създадени работни места. Фондът финансира също така и проекти за трансгранично сътрудничество.

 • Европейски социален фонд, който инвестира в хората и е насочен към подобряване на възможностите за заетост и образование. Има също за цел да помогне на хората в неравностойно положение, изложени на риск от бедност или социално изключване;

 • Кохезионен фонд –има за цел да инвестира в екологосъобразен растеж и устойчиво развитие и да подобри връзките в държавите членки, чиито БВП е под 90 % от средния за ЕС-28.

Фондовете могат да осигурят между 50 и 85 % от общото финансиране на проектите. Останалото финансиране следва да бъде осигурено от националните публични органи или като собствен принос.

Кой може да кандидатства?

Потенциални бенефициенти са публични органи, предприятия, образователни и обучителни институции, неправителствени организации, доброволчески организации  и др.

Проектните предложения се изпращат до управляващия орган на съответната програма.

Информация за фондовете, програмите, които се финансират от тези фондове, предстоящите схеми/процедури за прием на проектни предложения е публикувана на следния интернет адрес: www.eufunds.bg, както и в единната информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от европейските фондове: https://eumis2020.government.bg/