КАКВО ЗНАЕМ ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (ТПТИ) МЕЖДУ ЕС И САЩ?

КАКВО ЗНАЕМ ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ (ТПТИ) МЕЖДУ ЕС И САЩ?

Малцина знаят, че трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между Европейския съюз и САЩ всъщност има огромен потенциал по отношение на заетостта и растежа. Независими проучвания и предишни търговски споразумения показват, че ТПТИ ще спомогне не само за създаване на работни места, но и за намаляване на цените и увеличаване на избора пред потребителите от държавите членки на ЕС.

В преговорите за сключване на търговското споразумение участват не само институции на Европейския съюз и САЩ, но също така и предприятия, синдикати, потребители на здравния сектор и други групи заинтересовани лица, както и широката общественост. След като се договори окончателният текст, държавите от ЕС и членовете на ЕП ще вземат окончателното решение относно споразумението.

Не е задължително търговското споразумение да се сключи на всяка цена. Преди неговото подписване, Европейският съюз трябва да гарантира, че продуктите, които са внасяни в ЕС, отговарят на високите стандарти на държавите членки, защитават здравето и безопасността на хората и опазват околната среда. Трябва да бъде ясно, че тези продукти са от полза за обществото и по други начини. От своя страна, държавите от ЕС запазват напълно правото си да приемат правила или законодателни актове за защитата на хората и опазването на околната среда и да организират обществените услуги по своя преценка.

ТПТИ дава свобода на държавите членки да предприемат мерките, които сметнат за необходими, в случай че изпълнението на ТПТИ заплашва по някакъв начин ролята на обществените услуги и културата в сфери като здравеопазване, социални услуги, водоразпределение, филми, радио и телевизия и др.

ЕС и САЩ подчертаха, че ТПТИ няма да доведе до промяна на понастоящем съществуващите правила за безопасност на храните. Европейският съюз ще запази ограниченията за хормоните или растежните стимулатори при животните, а САЩ ще запазят правилата си за микробните замърсители.

По отношение на забранените вещества, с ТПТИ няма да се внесат изменения в списъка на ЕС от забранените вещества.
ЕС няма да прави компромис със стандартите за безопасност. Целта е да се уеднаквят техническите изисквания, когато е възможно, но като се запазят високи стандарти на безопасност.

ТПТИ ще отговаря напълно на съществуващите регулаторни изисквания на ЕС за пестицидите и ще запази както Регламента на ЕС за продуктите за растителна защита, така  и нивата на защита на здравето на хората и опазването на околната среда, които са определени в Регламента. ТПТИ няма да даде възможност продукти от САЩ, които не отговарят на стандартите за безопасност на храните по отношение на пестицидите, да навлизат на пазара от ЕС. В допълнение към това, с ТПТИ няма да се отвори пазарът на ЕС за говеждото месо, произлизащо от животни, при които са използвани хормони. ЕС ще продължи да регламентира тези вещества в съответствие с вече действащото законодателство.

Съдържание на ТПТИ

Търговското споразумение ще се състои от 24 глави, които са групирани в 3 части, както следва:
1. Част 1: Достъп до пазара: 
Това ще гарантира на европейските предприятия да изнасят повече за САЩ; да внасят повече стоки или услуги, които са необходими за крайните им продукти; да инвестират по-лесно в САЩ и да установяват по-лесно продуктите, които могат да се считат за „Произведено в Европа“ (или „Произведено в САЩ“);
2. Част 2: Регулаторно сътрудничество
Целта на ЕС е регулаторните органи в Европа и САЩ да работят съвместно в много по-тясно сътрудничество, отколкото понастоящем. Това се налага, тъй като за да изнасят за САЩ, предприятията от ЕС трябва да отговарят на американските правила по отношение на стандартите. Съвместната работа по нормативната уредба може да намали разходите по процедурите за проверка, техническите детайли и др., но и да запази стриктните правила на ЕС за защита на хората и за опазване на околната среда.
3. Част 3: Правила
Целта е да се създадат нови правила, които да помогнат на предприятията от ЕС да се възползват от ТПТИ, да имат достъп до необходимата енергия и суровини, да защитават интелектуалната си собственост и да инвестират спокойно, като знаят, че са защитени при проблеми, да спестяват време и пари във връзка с митническите формалности.

Ползите от ТПТИ – на разположение на европейските малки и средни предприятия

В Европа има 20 млн. МПС, които осигуряват заетост на повече от две трети от заетите лица в частния сектор и създават нови работни места.

От особена полза за малките и средни предприятия ще бъдат различни придобивки, които ЕС се надява да бъдат постигнати с ТПТИ като премахване на митата, опростяване на митническите процедури, намаляване на разходите, дължащи се на разликите в стандартите, подобряване на защитата на правата върху интелектуалната собственост.

Особен интерес за МСП ще представлява предложението за създаване на безплатна онлайн информационна служба, от която МСП могат да получат цялата информация, от която се нуждаят за износа, вноса и инвестирането в САЩ, включително мита и данъци, дължими за определени продукти, нормативна уредба и митнически процедури, пазарни възможности и др.

Екипът, който отговаря за преговорите за ТПТИ желае да чуе мнението на всички заинтересовани страни. Ето защо, за да изразите мнението си, обадете се на: 00800 67891011 или пишете на: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/online-enquiry/.

Можете също така да се запишете за някоя от редовните срещи на екипа на ЕС за ТПТИ, ако представлявате група заинтересовани лица или да се свържете с Вашия депутат от Европейския парламент. Възможно е и участие в публични консултации.

Източник: Генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия. Служба за публикации на Европейския съюз, 2015 г.