Комисията инвестира над 1 милиард евро по линия на Механизма за свързване на Европа за иновативна и сигурна свързаност

Европейската комисия прие първата работна програма за цифровата част на Механизма за свързване на Европа (МСЕ – Цифрови технологии), в която се определят обхватът и целите на подкрепяните от ЕС действия, необходими за подобряването на европейските инфраструктури за цифрова свързаност за период от 3 години. За тези действия е отпуснато финансиране в размер на над 1 млрд. евро (за 2021—2023 г.).
Подобряването на европейската инфраструктура за свързаност ще бъде от основно значение за постигането на цифрова трансформация на Европа, съгласно посоченото в „Път към цифровото десетилетие“, както и за да се гарантира, че всички домакинства в ЕС ще имат достъп до гигабитова свързаност и всички населени райони ще бъдат обхванати от 5G до 2030 г.
Очаква се по линия на МСЕ – Цифрови технологии да бъдат подкрепени следните ключови действия:
Разгръщане на 5G инфраструктури в Европа, и по-специално 5G покритие по трансграничните коридори и 5G за интелигентни общности.
Разгръщане на нови или значително модернизиране на съществуващите опорни мрежи, включително федерирани облаци, свръхсигурни квантови комуникационни инфраструктури и подводни кабели, за да се подобри функционирането на електронните съобщителни мрежи в рамките на и между държавите членки, както и между Съюза и трети държави.
Въвeждане на инфраструктура за цифрова свързаност, свързана с трансгранични проекти в областта на транспорта или енергетиката и/или подпомагане на оперативни цифрови платформи, пряко свързани с транспортната или енергийната инфраструктура.
Първите покани за представяне на предложения по линия на Механизма за свързване на Европа в областта на цифровите технологии ще бъдат публикувани в началото на януари 2022 г.

Източник: Европейска комисия