Конференция за бъдещето на Европа: в Брюксел ще се проведе проява за предоставяне на обратна връзка

Европейският парламент, Съветът и Комисията утре ще организират проява за предоставяне на обратна връзка като последващо действие във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа.

Проявата ще даде възможност на трите институции да обяснят какви последващи действия предприемат във връзка с предложенията, направени в резултат на Конференцията, и да обменят мнения с гражданите, които взеха участие в европейските граждански панели, както и с представители на националните граждански панели и прояви.

От приключването на Конференцията трите институции работят за изпълнението на поетия ангажимент да предприемат действия по предложенията от Конференцията. Те започнаха процеса на изпълнение и последващи действия в съответствие със съответните си области на компетентност съгласно Договорите на ЕС. Четиридесет и деветте предложения от Конференцията включват над 300 мерки за постигането им и обхващат девет теми въз основа на препоръките на европейските и националните граждански панели, както и на приноса от националните прояви, многоезичната цифрова платформа и дискусиите в рамките на девет тематични работни групи и на пленарното заседание.

Последващи действия на Комисията

Утре Комисията ще предостави обратна връзка в съответствие със съобщението си „Претворяване на визията в конкретни действия“, публикувано през юни 2022 г. — един месец след края на конференцията.

Тя по-специално ще обясни как предоставя четири различни вида отговори на предложенията, направени в резултат на Конференцията, чрез:

  • съществуващи инициативи, които засягат предложенията (напр. Европейския закон за климата, пакета от мерки за кръговата икономика, стратегията на ЕС в областта на световното здравеопазване, новата европейска стратегия за по-добър интернет за децата или плана за действие за младежта във външната дейност на ЕС);
  • инициативи, които вече са предложени от Комисията и които Европейският парламент и Съветът са призовани да приемат (напр. Новия пакт за миграцията и Законодателния акт за свободата на медиите);
  • планирани действия, които ще доведат до реализиране на идеите, предложени пряко от Конференцията (напр. преразглеждане на законодателството в областта на хуманното отношение към животните);
  • нови инициативи, вдъхновени от предложенията на Конференцията, които попадат в сферата на компетентност на Комисията (напр. бъдеща инициатива за психичното здраве).

Работната програма на Комисията за 2023 г. се ръководи от визията, изложена в заключенията на Конференцията. На 14 септември 2022 г. в речта си за състоянието на Съюза председателят Фон дер Лайен обяви, че практиките на гражданско участие ще бъдат включени в нашия инструментариум за създаване на политики чрез европейски граждански панели, които участват в определени ключови области на политиката. Например в рамките на новото поколение граждански панели ще бъдат обсъдени предстоящите през следващата година инициативи, свързани с разхищението на храна, мобилността с учебна цел и виртуалния свят.

Комисията също така разработва нов интерактивен онлайн инструмент за участие на гражданите. Този инструмент ще обедини в един портал от типа „обслужване на едно гише“ всички канали, които са на разположение на гражданите, за да допринасят за изготвянето на политиките: обществените консултацииЕвропейската гражданска инициатива и ново многоезично интерактивно пространство, вдъхновено от онлайн пространството за обсъждане по време на Конференцията.

Иточник: Европейска комисия