Коректори/Езикови редактори

Коректори/Езикови редактори
 
Европейският парламент и Съдът на ЕС търсят да наемат на работа коректори/езикови редактори (функционална група AST 3) с гръцки, испански, естонски, ирландски, италиански и португалски език за своите езикови служби в Люксембург.
 
Ако ви наемат на работа, служебните ви задължения ще включват извършване на коректури, проверяване дали преведените текстове съответстват на оригинала, подготвяне и проверяване на материали за публикуване в различни формати и на различни носители, подготвяне на текстове в електронен формат или на хартия от гледна точка на правописа, граматиката и синтаксиса. Освен това ще проверявате последователността и единството на текстовете, както и спазването на указанията и правилата относно стила, и ще участвате в терминологични задачи и в контрола на качеството при превода на документи.
 
Вие ще отговорите на условията за кандидатстване ако отговаряте на следните условия:
  • Трябва да сте гражданин на ЕС с познания по поне 2 езика на ЕС: отлично владеене на език 1 (език на конкурса) и задоволителни познания по език 2 (английски или френски)
  • Трябва да сте завършили образование след завършено средно образование, удостоверено с диплома и последвано от професионален опит с продължителност най-малко три години в сфера, която е пряко свързана с естеството на служебните задължения. Може също да имате средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до образование след завършено средно образование, и последвано от професионален опит с продължителност най-малко шест години, като най-малко три от тях са в сфера, която е пряко свързана с естеството на служебните задължения.
 
Периодът за кандидатстване започва на 18 февруари 2021 г.
Източник: ЕU Careers, www.epso.europa.eu