Maрия Габриел: Новата Европейска иновационна програма ще утвърди Европа като лидер в иновациите и привлекателно място за таланти

След интензивна работа в продължение на повече от година и поредица от консултации с бизнеса, иновационните общности, академичните среди и държавите членки, Мария Габриел представи днес в Страсбург новата Европейска иновационна програма. Тя подчерта, че програмата се основава на конкурентните предимства на Европа – водеща роля в науката, силна индустриална база в сектори с физически компонент и резерв от таланти в областта на инженерството.        

Сега е моментът Европа да инвестира в иновации, таланти и да подкрепи свързването на местните екосистеми. Новата европейска иновационна програма се съсредоточава върху новото поколение новатори и високотехнологичните иновации. Целим мобилизирането на 45 милиарда евро за подпомагане растежа на европейските стартъпи, създаването на „регионални иновационни долини“, свързващи участниците в областта на иновациите в Европа и привличането на таланти“, заяви Мария Габриел.

Комисар Габриел обърна внимание, че програмата има пет основни измерения, за които са предложени 25 конкретни действия. Първото измерение включва действия за подобряване достъпа до рисков капитал. Инициативата за данъчни облекчения за намаляване на преференциалното данъчно третиране на дълга (DEBRA) ще помогне на компаниите да набират капитала, от който се нуждаят и подобрят своята позиция на капиталовите пазари. Подготвя се и Регламент относно регистрацията на фондовата борса целящ да се опростят изискванията за регистрация, за да станат капиталовите пазари по-привлекателни за компаниите от ЕС и да се улесни достъпът до капитал. Ще бъде разширена инициативата ESCALAR, насърчаваща инвестициите в рисков капитал по програма InvestEU. Освен това, програмата ‘Women2Invest’ на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) ще предоставя обучение на жени в областта на рисковите инвестиции.

Второ, предвидени са инициативи за създаване на подходящи рамкови условия, подкрепящи високотехнологичните иновации. Подготвят се насоки за разработване на експериментални и „живи лаборатории“.  Специална Платформа за изпитване в областта на чистия водород ще подпомогне развитието на динамична водородна икономика по цялата верига за създаване на стойност. Специализирана консултантска служба ще предоставя насоки в областта на обществените поръчки за иновации.

Третото измерение цели укрепване на иновационните екосистеми във всички европейски региони.  „Със създаването на „регионални иновационни долини“ целим свързването на иновативни региони с региони имащи нужда да подобрят иновационния си капацитет. Те ще обменят опит и работят съвместно за реализиране на междурегионални проекти, включително в областта на дълбоките технологии“, отбеляза Мария Габриел.

Разработва се и платформа „Innospace“, която ще предоставя съвети и насоки за участниците в иновационните екосистеми на принципа „обслужване на едно гише“. Ще се стимулират иновациите във всички региони чрез разработени насоки ефективни синергии между „Хоризонт Европа“ и фондовете на политиката на сближаване.

Освен това, се предвиждат конкретни действия за обучение и привличане на таланти, включително участие на повече жени в областта на високите технологии. „Новата ни инициатива „Таланти в областта на дълбоките технологии“ на Европейския съвет за иновации и технологии ще предостави възможност за обучение на 1 милион таланти. Подготвяме и стажантска програма, също както и общоевропейска платформа, за да могат иновативните компании да намират по-бързо таланти с нужните умения“, коментира още Мария Габриел.

Не по-малко важна е подкрепата за държавите членки при прилагането на мерки в областта на иновациите, основани на надеждни набори от данни и ясно формулирана терминология. Специален инструмент за техническа подкрепа ще ги подпомага при  разработването на националните и регионалните политики и по-добрата им съгласуваност с политиките на европейско равнище.

Новата европейска иновационна програма е насочена не само към компаниите и регионите. Тя ще донесе ползи преди всичко за европейските граждани – новаторите и младите хора, като им предоставя възможности за развитие на умения, работа в мрежа, нови партньорства. Това ще утвърди Европа като лидер в иновациите и привлекателно място, където най-добрите таланти работят с най-добрите компании и създават революционни иновативни решения за справяне с предизвикателствата“, заключи българският еврокомисар.

Нова европейска програма за иновации

Информационен документ