Маркировка „CE“

За много продукти е необходимо да получат маркировката „СЕ“, преди да могат да бъдат продавани в ЕС. Маркировката „СЕ“ показва, че даден продукт е бил подложен на оценка от производителя и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Маркировката се изисква за продукти, произведени където и да е по света, които след това се продават в ЕС.

Кога е задължителна маркировката „CE“?

Маркировката „CE“ е задължителна само за продуктите, за които съществуват спецификации на ЕС и за които се изисква поставяне на тази маркировка.

За някои продукти важат едновременно няколко изисквания на ЕС. Трябва да се уверите, че вашият продукт отговаря на всички отнасящи се до него изисквания, преди да му поставите маркировката „CE“. Забранено е да се поставя маркировката „CE“ върху продукти, за които не съществуват спецификации на ЕС или за които не се изисква поставяне на тази маркировка.

Как да получите маркировката „CE“?

Като производител на продукта единствено вие носите отговорност, когато декларирате, че той отговаря на всички изисквания. Не се нуждаете от лиценз, за да поставите маркировката „CE“ върху вашия продукт. Преди да направите това обаче, трябва:

  • да се погрижите той да отговаря на всички приложими изисквания на ЕС
  • да определите дали можете сами да оцените продукта си или в оценката трябва да участва нотифициран орган
  • да подготвите техническа документация, доказваща неговото съответствие: научете повече за техническата документация
  • да изготвите и подпишете декларация за съответствие с изискванията на ЕС.

След като върху даден продукт бъде поставена маркировката „CE“ — ако компетентният национален орган поиска това — трябва да му предоставите цялата информация и придружаващи документи относно маркировката „CE“.

Необходима ли ви е независима оценка?

Трябва да проверите дали вашият продукт трябва да бъде изпитан от нотифициран орган. Можете да намерите тази информация в съответното законодателство, отнасящо се до вашия продукт: проверете правилата по категории продукти .

Тази стъпка не е задължителна за всички продукти.

Ако в оценката трябва да участва нотифициран орган, маркировката „CE“ трябва да бъде съпроводена от идентификационния номер на този нотифициран орган. Маркировката „CE“ и идентификационният номер могат да бъдат поставени отделно, стига да е ясно, че са взаимносвързани.

Можете да използвате базата данни Nando , за да намерите нотифициран орган, който може да сертифицира продукта ви.

Ако не се налага продуктът ви да бъде изпитван от независим орган, вие трябва да проверите дали той отговаря на техническите изисквания. Това включва оценяване и документиране на евентуални рискове при използване на продукта.

Трябва ли да плащате такси?

Ако вие като производител извършвате оценяването на съответствието, не трябва да плащате такси. Ако обаче решите да се възползвате от услугите на нотифициран орган или ако спецификациите на ЕС, отнасящи се до вашия продукт, изискват независима оценка от нотифициран орган, тогава трябва да заплатите на нотифицирания орган за извършената услуга. Разходите зависят от това коя процедура за сертифициране се прилага за вашия продукт, от сложността на продукта и пр.

Kак се поставя маркировката „CE“?

Маркировката трябва да бъде видимачетлива и незаличима.

Маркировката „CE“ трябва да се състои от инициалите „CE“, като и двете букви трябва да са с еднаква височина и да бъдат не по-малки от 5 mm (освен ако в съответните изисквания за продукта не е посочено друго).

Ако искате да намалите или увеличите маркировката „CE“ върху вашия продукт, трябва да спазвате пропорциите на двете букви. При условие че инициалите остават видими, маркировката „CE“ може да приема различни форми (например различен цвят или плътност).

Ако маркировката „CE“ не може да бъде поставена върху самия продукт, можете да я поставите върху опаковката, ако има такава, или върху придружаващите документи. Ако за вашия продукт важат няколко директиви/регламента на ЕС, които изискват поставяне на маркировката „CE“, в придружаващите документи трябва да се посочва, че вашият продукт отговаря на всички приложими директиви/регламенти на ЕС.

Можете да изтеглите файлове с изображения на маркировката „CE“ от портала на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.

Източник: Европейска комисия