Министрите на икономиката и финансите на държавите от ЕС одобриха оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България

Днес министрите на икономиката и финансите одобриха оценката на националните планове за възстановяване и устойчивост на България и Швеция. Съветът ще приеме решенията си за изпълнение относно одобряването на тези планове чрез писмена процедура скоро след проведената днес неформална среща на министрите.

След официалното приемане на решенията тези две държави членки ще могат да използват средствата по Механизма за насърчаване на икономическото възстановяване от пандемията от COVID-19.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е програмата на ЕС за мащабна финансова подкрепа в отговор на предизвикателствата, които пандемията постави пред европейската икономика. Средствата в размер на 672,5 млрд. евро от Механизма ще бъдат използвани за подкрепа на реформите и инвестициите, очертани в плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки.

Решенията на Съвета се предшестват от оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията. Плановете трябва да са в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г. и 2020 г. и да отразяват общата цел на ЕС за създаване на по-екологична, по-цифровизирана и по-конкурентоспособна икономика.

Планът за възстановяване и устойчивост на България включва 6,3 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства. България възнамерява да използва 58,9% от общия размер на отпуснатите по плана средства за постигане на целите си в областта на климата чрез ускоряване на декарбонизацията на енергийния сектор, подобряване на енергийната ефективност на частните и обществените сгради и подпомагане на устойчивите форми на транспорт. 25,8% от общия размер на отпуснатите средства по плана ще бъдат предназначени за цели в областта на цифровите технологии, като например повишаване на цифровите умения и цифровизацията на публичната администрация, както и подкрепа за развитието на мрежи с много голям капацитет в цялата страна.

Бъдещите плащания от Механизма ще се извършват, след като държавите членки изпълнят ключовите етапи и цели, определени за отделните инвестиции и реформи.

Източник: Европейски съвет