Младежите на Европа и образованието

Младежите на Европа и образованието
Декларацията от Рим от 25 март 2017 и следвайки линията на инициативата Инвестиране в младежта на Европа, както и имайки предвид резултатите от Програмата за международно оценяане на учениците (PISA), които показват незадоволителни резултати по отношение на развитието на компетентности на учениците е училищата, Комисията представи стратегия за качествено, приобщаващо и ориентирано към бъдещето образование. Тази стратегия обхваща както училищното, така и висшето образование. Особено важна е, за да може да помогне на държавите-членки да следят какво се случва и как се развиват вече завършилите студенти. 
Тъй като света динамично се променя, възникват нови предизвикателства и нужди пред трудовия пазар. Образованието и обучението е необходимо да се адаптира към промените и новостите. След Документа за размисъл на ЕК относно извличане на ползи от глобализацията, се обръща специално внимание на развнището на образование, както и това младите хора да могат да намират работа и възможности навсякъде в ЕС. Но за тази цел образованието и обучението е необходимо да е на еднакво развнище във всички държави-членки. 
Стратегията предлага решения за подобряване на училищното образование, на проследяване на следдипломното развитие на висшистите, за да може да се установи дали получават адекватно образование спрямо нуждите на икономиката и социалната среда. Важно е да споменем, че стратегията обхваща и професионалното образование и обучене, за да се постигне устойчивост и подпомогне процеса на учене през целия живот.  
Източник: Европейска комисия