НАГРАДА ЗА 2018 ЕВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА И 2016 ЕВРОПЕЙСКИ КОНКУРС „ЗЕЛЕНО ЛИСТО“

НАГРАДА ЗА 2018 EВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА И 2016 ЕВРОПЕЙСКИ КОНКУРС "ЗЕЛЕНО ЛИСТО"

Европейската комисия стартира конкурс за Европейска зелена столица 2018 г. и 2016 Европейски конкурс "Зелено листо". Наградата Европейска зелена столица се дава всяка година на един европейски град, не е задължително той непременно да е столица. Важно условие е той да е показал високи екологични стандарти и да се ангажира с амбициозни цели за бъдещо устойчиво развитие. Европейската зелена столица служи като модел за подражание, тя трябва да вдъхновява и да насърчава най-добрите практики в другите европейски градове. Всички градове с над 100 000 жители могат да кандидатстват за наградата. В страни, където няма град с повече от 100 000 жители, най-големият град може да кандидатства. Изборът на един град за Европейска зелена столица 2018 ще бъде извършен въз основа на дванадесет индикаторни зони:
Изменението на климата: намаляване и адаптиране; Местен транспорт; Зелени градски; райони, включващи устойчиво използване на земята; Природа и биологично разнообразие; Качество на атмосферния въздух; Качество на акустичната среда; Производство и управление на отпадъците; Управление на водите; Пречистване на отпадъчните води; Еко иновации и устойчива заетост; Енергийни характеристики; Интегрирано управление на околната среда.
Европейският конкурс "Зелено листо" е за градове с население между 20 000 и 100 000 жители. Наградата се присъжда на градове, които носят зелени концепции за живот. Градовете, кандидатстващи за участие в конкурса ще бъдат оценявани по шест категории: Изменение на климата и енергийните характеристики; Подвижност; Биоразнообразието и земеползването; Качество на въздуха и акустичната среда; Отпадъци и зелена икономика; Управление на водите
Крайният срок за участие в двата конкурса е 19 октомври 2015 г.   

Повече информация за двата конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
 http://www.buildup.eu/news/44507