Награда за гражданска солидарност, посветена на борбата с коноравируса.

Награда за гражданска солидарност, посветена на борбата с коноравируса.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви награда за гражданска солидарност на тема "Гражданско общество срещу COVID-19", чрез която цели да повиши видимостта на инициативи на отделни лица, организации и частни дружества с принос за справяне с извънредната ситуация, свързана с коронавируса. 29 инициативи за солидарност, предприети в ЕС и в Обединеното кралство за борба с COVID-19 ще бъдат отличени от страна на ЕИСК.  Целта е да се повиши видимостта им, както и осведомеността за тяхното въздействие, като по този начин ще се отдаде почит на граждани и организации, които са били ангажирани с битката с болестта.

Едно от условията за допустимост е участниците да пребивават или да бъдат установени в страна-членка на ЕС и в Обединеното кралство. Ще бъдат присъдени 29 награди, всяка в размер на 10 000 ЕUR. 27 от тях ще бъдат предназначени за проекти, изпълнявани в държавите членки, една за Великобритания, и една за проект с трансгранична или европейска насоченост. Кандидатурите трябва да бъдат с нестопанска цел и не трябва да бъдат финансирани с повече от 50 % публични средства.  Инициативите трябва да са пряко свързани с COVID-19, а по-конкретно да са насочени към борбата с вируса или към справянето с последиците от него. Могат да обхващат теми, като действия, свързани със здравето, медицинското оборудване, медицинските изделия, помощ и грижи; временни инициативи, насочени към смекчаване на непосредствените последици от кризата на коронавируса и към посрещане на неотложните нужди на целевите групи; специфични мерки в помощ на най-нуждаещите се лица, лицата в неравностойно положение или уязвимите групи (включително бежанци), защитата им от самото заболяване и облекчаването на въздействието на кризата;  инициативи, свързани с положението на конкретни целеви групи в момента на ограниченията на свободата на движение; инициативи, насочени към справяне с икономическите и свързаните със заетостта последици от здравната криза; инициативи за подкрепа на възстановяването на европейската икономика или на конкретни сектори след пандемията; инициативи, насочени към увеличаване на капацитета за реагиране в случай на бъдеща сравнима криза. Този списък не е изчерпателен.  Пълният списък с изисквания и формулярът за кандидатстване са поместени на уебсайта на ЕИСК – www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize. Инициативите е необходимо е да са осъществени или да са в процес на осъществяване. Допустими са и проекти, създадени преди избухването на пандемията и впоследствие адаптирани, за да отговорят бързо на новите предизвикателства. 

Правилата относно процедурата за присъждане на наградата ще намерите тук: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/bg.pdf  

Крайният срок за подаване на кандидатури е 30 септември 2020 г., а подробната информация за конкурса може да се намери на сайта на ЕИСК тук: https://www.eesc.europa.eu/bg/agenda/our-events/events/civil-solidarity-prize

Източник: Европейски и икономически социален комитет