Неформална среща в София по повод качеството на атмосферния въздух

Неформална среща в София по повод качеството на атмосферния въздух
По повод Европейският индекс за измерване качеството на въздуха, следващата седмица (на 10 и 11 април) в София ще се проведе Неформален съвет по околна среда и води в рамките на Българското председателство на Съвета  на ЕС. Неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда ще бъде съсредоточена върху три важни теми: качеството на атмосферния въздух; по-доброто регулиране; изменението на климата. Замърсяването на въздуха е сериозен екологичен и социален проблем, който поставя много предизвикателства, свързани с управлението и намаляването на вредното въздействие на замърсителите. Това е въпрос, който се нуждае от разглеждане, тъй като пред него са изправени както отделните държави, така и ЕС като цяло. Европейският индекс за качеството на въздуха показва какво е качеството на въздуха в краткосрочен план в повече от 2 000 станции за мониторинг в цяла Европа. В законодателството на Европейския съюз са установени краткосрочни (почасови/дневни) и дългосрочни (годишни) стандарти за качество на въздуха. Затова индексът не отразява качеството на въздуха в дългосрочна (годишна) перспектива, която би могла да бъде значително по-различна.
Източник: Европейска комисия