Нов културен дневен ред в ЕС

Нов културен дневен ред в ЕС
Гражданите на ЕС смятат, че културата е най-важният фактор за създаването на чувство за общност. Но 36% в момента не участват в културни дейности, така че увеличаването на културното участие би сближило европейците. В отговор на тези констатации и на призивите на лидерите на ЕС за засилено сътрудничество в областта на културата в рамките на ЕС, Европейската комисия прие на 22 май 2018 г. предложение за нова европейска програма за култура. 
Новата програма предлага:
• да използва силата на културата и културното разнообразие за социално сближаване и благополучие чрез насърчаване на културното участие, мобилността на артистите и опазването на наследството
• подкрепа на работните места и растежа в секторите на културата и творчеството чрез насърчаване на изкуствата и културата в образованието, повишаване на уменията и насърчаване на иновациите в областта на културата
• да укрепва международните културни връзки, като се възползва максимално от потенциала на културата за насърчаване на устойчивото развитие и мира
Въз основа на опита, придобит от сътрудничеството на ЕС в областта на културата през последното десетилетие, Новата програма ще бъде приложена на практика чрез силно сътрудничество с държавите-членки и заинтересованите страни, включително гражданското общество и международните партньори.
Източник: Европейска комисия