Нова Европейска платформа на недекларирания труд

Нова Европейска платформа на недекларирания труд
 

С цел борба със социалния дъмпинг и за да се гарантира честността на европейския пазар на труда,  Европейската комисия разработи нова Европейска платформа на недекларирания труд.
Платформата има за цел превръщането на недекларирания труд в деклариран, като по този начин се гарантира социална защита за милиони европейци, които губят чрез различни видове рискови условия за работа. Тя се състои от съответните органи на всички държави-членки и представители на между отраслови социални партньори на ниво ЕС. Председателствана от Комисията, платформата ще обсъди начини и средства за това как да се подобрят политики и мерки за справяне с недекларирания труд, да се насърчи сътрудничеството между националните органи и други участници, и въпроси свързани с трансграничните аспекти на недекларирания труд. 
Освен това, тя ще се фокусира върху повишаване на информираността на обществото за проблема свързан с недекларирания труд. Множество сектори с висока честота на недекларирания труд, ще бъдат представени на платформата, като например селското стопанство, туризма, строителството, охранителни услуги, почистване, търговия и автомобилния транспорт.
Платформата ще заседава два пъти годишно.
Комисията предлага да се съсредоточи в началото върху три приоритета:
– По-добро познаване на различните форми на недекларирания труд;
– Подпомагане на членовете си да се учат един от друг, чрез обмен на добри практики;
– Насърчаване на съвместни дейности, например за обмен на персонал, съвместни проверки на трансгранично ниво или кампании.
 
Повече информация за новата платформа можете да намерите на следния интернет адрес: http://bit.ly/1TOBMYf